Førde Aktiv Transport Studie, FACT

En fysisk inaktiv livsstil kan ha negative følger for helsa vår, for eksempel i form av hjerte- og karsykdommer og fedme. Samtidig må vi vedgå at vi ikke kan fortsette å være avhengige av fossildrivene biler dersom vi tar miljø- og klimaproblemene på alvor. Det er derfor behov for tiltak rettet mot folk flest som kan gjære det enklere for oss å være fysisk aktive. Å legge til rette for at folk kan sykle eller gå når de skal en plass («aktiv transport») er et slikt tiltak. FACT-studien handler både om det forskerne kaller aktiv transport og bærekraftig mobilitet. Begge feltene har de siste årene fått mye oppmerksomhet, både i politikk og akademia. Studien vil gi forskerne mer kunnskap om hvor vidt sykling bedrer helsa og helserelatert livskvalitet og reduserer sosial ulikhet i helse. Vi har god dokumentasjon på at fysisk aktivitet er bra for helsa, men det har vært utfordrende å øke fysisk aktivitet i de deler av befolkningen som ikke allerede driver med idrett eller annen fysisk aktivitet på fritiden.

Solveig Nordengen
stipendiat

Lars Bo Andersen
hovedveileder

Amund Riiser
biveileder

Ane Solbraa
biveileder

-

Formell tittel

Førde Aktiv Transport Studie

Formål

I denne studien vil vi undersøke hva som påvirker oss når vi velger om vi skal sykle eller ikke, og helseeffekten av sykling.

Prosjektbeskrivelse

Folk som jobber i det offentlige i Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Vest-Agder ble invitert til å svare på et nettbasert spørreskjema i 2017.
Stasjonære trafikktellere langs vegene i Førde registrerer sykkeladferd fortløpende og gjennom hele prosjektperioden.
Det ble gjennomført to systematiske litteraturstudier med meta-analyse av transportsykling og hjerte- og karsykdommer. Søket ble gjennomført i fire ulike databaser. Totalt ble 38 studier inkludert. Studiene ble fordelt på to artikler avhengig av om utfallsmålet ble rapportert som en kontinuerlig (21) eller dikotom variabel (17).

Resultat

To systematiske litteraturstudier med meta-analyse av transportsykling og hjerte- og karsykdommer er akseptert i British Journal of Sports Medicine (BJSM)

Del 1: Cycling is associated with a lower incidence of
cardiovascular diseases and death: Part 1 – systematic
review of cohort studies with meta-analysis, BJSM - in press

Del 2: Cycling and CVD risk factors including body composition, blood lipids, and cardiorespiratory fitness analysed as continuous variables: Part 2 - Systematic review with meta-analysis, BJSM – in press