Avgjørende faktorer for utvikling av toppidrettsutøvere i Norge

-

Tid:

Sted: NIH. Prøveforelesning: After exiting the arena: Sustaining self-regulation and maintaining motivation in life after sport." (note: use alternative theories to SDT).

Formell tittel

Development of Excellence in Young Norwegian Athletes: The Interaction between Motivation and Self-Regulation.

Formål

Formålet med denne avhandlingen var å undersøke sammenhengen mellom ulike typer motivasjon og evner for selvregulering hos utøvere i tiden fra de starter med idrett til de når elitenivå. Vi ønsket også å se på hvordan ulike typer motivasjon og evner for selvkontroll påvirket symptom for utbrenthet hos utøvere, både gjennom tverrsnittsdata og longitudinelle data. Videre, å utøve selvkontroll vil over tid oppleves utmattende, og utøveres motivasjon kan spille en rolle. Siden ulike modeller prøver å forklare hvordan disse begrepene påvirker hverandre, undersøkte vi hvorvidt motivasjon påvirket selvkontroll, eller vice versa, over tid.

Prosjektbeskrivelse

Motivasjonelle og kognitive prosesser påvirker og er avhengige av hverandre. Å undersøke felles kvaliteter ved disse psykologiske prosessene vil gi økt kunnskap om menneskets handlingsmønstre. Med utgangspunkt i teori innen motivasjon og selvregulering ønsket vi i denne doktorgradsavhandlingen å undersøke sammenhengen mellom motivasjon og selvregulering i den konkurranseorienterte norske vinteridretten. Det har nylig blitt argumentert for at eliteutøvere er drevet av ulike typer og en kompleks sammensetning av motivasjon. Det har imidlertid også blitt argumentert for at motivasjon kjennetegnet av selvbestemmelse vil påvirke den kognitive kapasiteten positivt og føre til gunstige effekter over tid, noe som er essensielt for utøvere som ønsker å konkurrere på elitenivå.

Metode og design

Denne avhandlingen er basert på tre datainnsamlinger (dvs. Study I-III) og fire artikler (dvs. Paper I-IV). Med utgangspunkt i et post-positivistisk paradigme brukte vi både kvalitativ og kvantitativ metode. I Study I ble fem medaljører fra VM og OL i alderen 23 til 34 år intervjuet. Ved å gjøre en tematisk analyse undersøkte vi rollen til ulike typer motivasjon og evner for selvregulering i utøvernes utvikling (Paper I). I Study II deltok utøvere i alderen 16 til 20 år som konkurrerte på et høyt nivå. Denne tverrsnittstudien ble organisert i begynnelsen av konkurransesesongen. Vi undersøkte hvordan selvkontroll påvirket sammenhengen mellom motivasjon og utbrenthet (Paper II). I Study III deltok utøvere fra tilsvarende gruppe i en 10-ukers longitudinell datainnsamling. I perioden for datainnsamling deltok utøverne i viktige nasjonale og internasjonale konkurranser. Her undersøkte vi hvorvidt motivasjon og evner for selvkontroll påvirket hverandre og seg selv over tid (Paper III) og hvordan selvkontroll påvirket sammenhengen mellom motivasjon og utbrenthet over tid i to mediasjonsmodeller (Paper IV).

Resultat

I Paper I beskrives betydningen av motivasjon og evner for selvregulering gjennom eliteutøvernes karriere. Fra å være indre motivert i ung alder ble utøverne gradvis mer ytre motivert, og deres hunger etter suksess utfordret forskjellige evner selvregulering. Som seniorutøvere var de motivert av både indre og ytre faktorer, og de utviklet spesielt evner for planlegging og selvkontroll, og senere evner for selvrefleksjon. I Paper II valgte vi å se kun på emosjonell og fysisk utmattelse heller enn utbrenthet på grunn av utilstrekkelige data og konseptuelle argumenter. Resultatene viste at utøvernes evner for selvkontroll påvirket sammenhengen mellom motivasjon og utmattelse. Selvbestemte og ytre kontrollerte former for motivasjon sammen med selvkontroll førte til henholdsvis mindre og større sjanse for utmattelse. I Paper III viste analysene at motivasjon og selvkontroll hadde størst påvirkning på seg selv over tid. Med tanke på hvordan de påvirket hverandre, påvirket motivasjon selvkontroll mest over lengre tid (10 uker), mens selvkontroll påvirket motivasjon mest over kortere tid (5 uker). I Paper IV undersøkte vi sammenhengene fra Paper II i to ulike mediasjonsmodeller og med longitudinelle data. Den ene modellen bekreftet at selvkontroll påvirket sammenhengen mellom motivasjon og utmattelse, mens den andre modellen avkreftet disse sammenhengene.

Diskusjon og konklusjon

De fire artiklene viste at norske vinteridrettsutøvere er drevet av ulike typer motivasjon og evner for selvregulering. Eliteutøvere på seniornivå viste hvordan deres motivasjon og evne for selvregulering hadde forandret seg gjennom karrieren, mye på grunn av ytre faktorer i toppidrettskonteksten. Videre, sammenhengen mellom motivasjon, selvkontroll og utmattelse var konseptuelt konsistent. Det vil si at selvbestemte og kontrollerte typer motivasjon sammen med evner for selvkontroll påvirket utøvere henholdsvis positivt og negativt. Vi fant også at utøveres motivasjon vil over tid ha større påvirkning på deres evner for selv-kontroll, mens selvkontroll påvirket motivasjon mer over en kortere periode. Resultatene fra denne doktorgraden reflekterer både teoretisk og metodologisk viktige funn. Resultatene viser svært komplekse og dynamiske sammenhenger mellom psykologiske variabler, og hvordan utøveres ekstreme motivasjon driver kognitive ferdigheter. Det er viktig å studere disse psykologiske variablene over tid for å undersøke dynamiske sammenhenger, og siden variablene påvirker seg selv i høyest grad er det viktig å ta høyde for dette. Analysene viste også noen begrensninger angående spørreskjemaers reliabilitet og struktur, og fremtidig forskning bør undersøke dette.

Prosjektet er et samarbeid mellom FOBUOlympiatoppen, og School of Human Kinetics, University of Ottawa, Canada.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage