'FAFOLK': Fysisk Aktivitet FOr LivsKvalitet

Formell tittel

'Psych Pat Project': Physical Activity as a Part in Treatment of Psychiatric Patients

Formål

Det overordnede målet for prosjektet er tredelt:
1)      Videreføre og styrke vitenskapelig, forskningsmessig, og innovativt samarbeid mellom Tsjekkiske og Norske forskningsinstitusjoner.
2)      Utvikle en kursutdanning av aktivitetsinstruktører/helsepersonell.
3)      Undersøke om deltagelse i regelmessig fysisk aktivitet som en del av behandlingstilbudet ved psykiatriske døgnavdelinger kan fremme pasientenes motivasjon for fysisk aktivitet, generelle helse og opplevelse av velvære.

Prosjektbeskrivelse

Alvorlige psykiske lidelser er assosiert med redusert levealder og flere komorbide tilstander som kan være positivt påvirkbare av regelmessig fysisk aktivitet. Imidlertid har det vist seg at det er knyttet utfordringer for personer med psykiske lidelser å være i regelmessig fysisk aktivitet, hvorav det trengs bedret forståelse om hvordan dette kan fremmes. Generelt trengs det et større fokus og kompetanse på hvordan man på best mulig måte kan implementere regelmessig fysisk aktivitet som en del av psykiatrisk behandling. Videre trengs det bedre kunnskap om hvordan man mer systematisk kan motivere og tilby fysisk aktivitet ved psykiatriske institusjoner slik at det kan stimulere til økt og mer regelmessig deltagelse blant pasientene. Til sist er det viktig at erfaringene pasientene gjør seg i møtet med fysisk aktivitet i behandlingen med større sannsynlighet vil gi dem varige motivasjon for et mer aktivt liv.

Dette forskningsprosjektet ønsker derfor å implementere et aktivitetsaktivitetstilbud med vekt på vedvarende motivasjon for fysisk aktivitet ved psykiatriske institusjoner, og baserer dette tilbudet på tidligere forskning og teoretisk rammeverk innen motivasjonspsykologi og atferdsendring. Institusjonene som deltar i prosjektet er døgnbaserte behandlingsinstitusjoner for personer som lider av alvorlige psykiske lidelser og avhengighetsproblematikk.

Forskningsprosjektet har et longitudinelt intervensjonsdesign. Intervensjonen består av 2 deler: 1) Opplæring av avdelingens personal og eksterne fysiske aktivitetsinstruktører i motivasjonsarbeid for fysisk aktivitet, 2) 8 - 10 ukers fysisk aktivitetsintervensjon for pasientene. Aktivitetstilbudet vil bli implementert og tilpasset til hver av avdelingene som er inkludert. Aktivitetsopplegget er sentrert rundt tanken på 'lavterskel-aktivitet', hvor variasjon og tilpasning til alle deltagere står sentralt. Videre er det ønskelig at aktivitetstilbudet blir drevet av institusjonen selv, med støtte fra prosjektet, for å øke sannsynlighet for videreføring av fysisk aktivitet som en del av behandlingstilbudet etter at prosjektet er avsluttet.

Metodisk vil et longitudinelt multippelt baseline singel-case design bli benyttet, hvor hver deltager er sin egen kontroll over tid. Deltagerne vil bli fulgt med ukentlige målinger på aktivitetsnivå, motivasjonelle variabler, funksjons- og velvære mål over den 8 – 10 uker lange intervensjonstiden. Dataene som samles inn vil gjøres kvantitative, både ved objektive aktivitetsmål, personalets rapporteringer av atferd hos pasientene, og deltagernes selvrapportering ved svar på spørreskjemaer. Videre vil dybdeintervjuer med respondentene i etterkant av deres deltagelse i prosjektet gi et mer nyansert bilde av enkeltes opplevelse av å delta i fysisk aktivitet. Analysene både de kvantitative og kvalitative data vil sikte på gi innblikk hvordan endring i fysisk aktivitetsnivå over tid, og endringer i relaterte motivasjonelle, helse- og funksjonsrelaterte variabler henger sammen. Variablene brukt i studien er hentet fra anerkjent og veldokumentert atferds og motivasjonsteori, og resultatene i studien vil sees i lys av denne teoretiske forankringen.

Dette designet har et sterk ytre validitet, da den undersøker endringer hos pasienter i en virkelig behandlingssituasjon hvor det blir lagt vekt på regelmessig fysisk aktivitet. I motsetning har dette designet svak indre validitet, da det er flere komponenter i den tradisjonelle behandlingen som kan påvirke utfallsmålene i denne studien. Selv om randomiserte-kontrollerte design blir sett på som gullstandarden i effekt-studier, er dette designet ikke alltid mulig grunnet praktiske, pragmatiske og av etiske årsaker.

Resultatene kan gi kunnskap om endringer i fysisk aktivitet er assosiert med endringer i motivasjon og velvære hos pasientgruppen. Videre vil resultere gi nyttig erfaringer med hvordan tilby fysisk aktivitet som en del av behandlingen, med vekt på vedvarende motivasjon.

Forskningsprosjektet er søkt godkjent av Regional Etisk Komite.

Tidsforløp

Prosjektplanlegging: Juni 2014 – Juni 2015

Implementering av prosjekt avdelinger og opplæring personal: August 2015 – Desember 2015

Fysisk aktivitetsintervensjon gjennomføres og data samles inn: Januar 2016 – Juni 2016

Databearbeidelse og analyse av resultat: August 2016 – Oktober 2016

Publisering av resultat: November 2016 – April 2017