Evaluering av "Idrett for alle i Oslo"

I dette prosjektet gjennomfører NOVA, i samarbeid med Norges idrettshøgskole, en følgeevaluering av satsingen «Idrett for alle i Oslo» fra 2018 og fram til og med 2024.

Gerd Marie Solstad, NOVA
prosjektleder

Anders Bakken, NOVA
prosjektmedarbeider

Sandvik, Morten Renslo
prosjektmedarbeider

Formål

Idrettssatsingen ble igangsatt av Oslo Idrettskrets, og har som hensikt å skape økt og mer mangfoldig idrettsdeltakelse blant barn og unge i Oslo. 

Ett mål med evalueringen er å identifisere virkninger av idrettssatsingen. I hvilken grad oppnår idrettssatsingen målene om bredere idrettstilbud, reduserte kostnader og økt aktivitet i osloidretten? Et annet mål er å få svar på hvilke mekanismer som bidrar til å understøtte målsettingene i idrettssatsingen. Hvilke forutsetninger og betingelser må være tilstede for at man best skal lykkes med å oppnå «idrett for alle»?

Prosjektbeskrivelse

For å besvare forskningsspørsmålene tar vi i bruk og kombinerer kvalitative og kvantitative metoder. Det kvalitative arbeidet baserer seg på intervjuer med personer involvert i og berørt av idrettssatsingen, deltakende observasjon av idrettsaktivitet og dokumentgjennomgang. De kvantitative analysene tar utgangspunkt i undersøkelsen Ung i Oslo (2015, 2018, 2021 og 2024). 

Forskningen tar sikte på å frambringe innsikt om barrierer for idrettsdeltakelse og sosiale forskjeller i osloidretten, og gi et styrket beslutningsgrunnlag for å ta virkningsfulle, inkluderende grep innenfor barne- og ungdomsidretten.  

Resultat

NOVA ved OsloMet og Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett ved Norges idrettshøgskole skal evaluere prosjektet fram mot 2024. I sin første rapport har de kartlagt utgangspunktet for idretssatsningen. Rapporten er basert på intervjuer med idrettsledere som er tilknyttet idrettssatsingen, og data fra ungdomsundersøkelsen Ung i Oslo.

Rapporten kan leses i sin helhet via Fagarkivet til OsloMet