Norsk håndballkultur og kjønn

-

Tid:

Sted: Auditorium A, NIH

Formål

Første fase av prosjektet Idrett, kjønn og håndballkultur retter et komparativt fokus mot likheter og forskjeller i medias fremstilling av dame- og herrelandslagshåndball. Prosjektets andre fase retter fokus mot relasjonen mellom mediehåndball og håndballaktiviteter i to aldersbestemte (et jente- og et gutte-) håndballag. Målet er brede forståelser av hvordan media, trenere og utøvere forstår håndball på kjønnede måter og hvordan disse ulike forståelsene danner et bestemt bilde av norsk håndball – uten full konsensus. 

Prosjektbeskrivelse

Den samlende teoretiske overbygningen er cultural sociology, eller bruken av kultur som perspektiv. I stedet for å dokumentere hvordan begrensende samfunnsstrukturer gjenspeiles i norsk håndball, lar jeg dette være et empirisk spørsmål og undersøker heller hvordan ulike deler av norsk håndballkultur struktureres gjennom mening. Analysen fokuserer kreativitet og ikke bare barrierer.
Gjennom en strukturering av håndballjournalisters fremstilling av herre og damehåndball utarbeides en diskursiv kode som synliggjør empiriske, fremfor teoretiske, forskjeller i den kjønnede presentasjonen av norsk elitehåndball. Metodisk utforskes relasjonen mellom mediert håndball og håndballpraksis gjennom deltagende observasjoner. Teoretisk trekker analysen av håndballpraksis på den samme diskursive koden som ble etablert gjennom medieanalyser. Slik kan media og praksis sammenlignes og vi kan skape nye forståelser av hva det er som former de mange kulturelle og kjønnede variasjonene i norsk håndball. 

Resultat

Medieanalysene viser at det er svært liten forskjell mellom presentasjonen av norske herre- og norske damehåndballspillere, selv om grenen ofte defineres som en dameidrett i Norge. Journalistene vektlegger de samme suksessfaktorene i kamp for begge kjønn. De har derimot større tilbøyelighet til  å ”snakke opp” herrehåndball som en idrett også for tøffe menn og å veilede seernes oppmerksomhet mot damenes suksessfulle og smilende strategi.

Feltarbeid blant ungdomshåndballag støtter opp under en analyse av store likheter og små forskjeller i norsk håndball. I praksissituasjoner er det andre utfordringer og bakenforliggende krefter som styrer forståleser av spillet og utøverne. I guttelaget benyttet treneren seg av et maskulint utrykk fra populærkulturen for å motivere spillerne. I jentelaget var det viktig å få frem smilet og blande det med en god dose tøffhet for å skape suksessfull håndball og spilleglede.

Broch, T. B. (under review). The Cultural Significance of a Smile: An ethnographic account of how sport media inspires youth sport. Nordic Journal of Youth Research (Young).

Broch, Trygve B. (i trykk). What can Al Pacino teach Norwegian youth athletes? A Norwegian coach’s ritual use of Hollywood media to produce team culture. Sociology of Sport Journal.

Broch, Trygve B. (i trykk). Å fange kjønnsdynamikk med teoretisk trål: en grov- og en finmasket tilnærming. I Lippe, Gerdvd & Hognestad, H (Red.), Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv. Oslo: NOVUS.

Broch, Trygve B. (2014) “Smiles and laughs – all teeth intact”: A cultural perspective on mediated women’s handball in Norway. International Journal of Sport Communication, 7(1), 56-73.

Broch, T. B., & Kristiansen, E. (2013). "The margin for error": Ritual Coping with Cultural Pressures. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, doi: 10.111/sms.12077, 1-9.

Broch, Trygve B. (2013) Fra Hollywood til Håndballhallen: Mediebruk i et Norsk guttehåndballag. Norsk Medietidsskrift, 8(2), 140-157.

Kristiansen, E.K. and Broch, T.B. (2013). Athlete-media communication: A theoretical perspective on how athletes use and understand gendered sport communication. I: P.M. Pedersen (Red.), The Routledge Handbook of Sport Communication. London: Routledge.

Broch, T.B. (2012). Masculine Men Playing a Women’s Sport? Norwegian Media Representations of Male Handballers. Nordic Journal for Masculinity Studies (NORMA), 6(2), 182-198.

Broch, T.B. (2011). Norwegian Big Bang Theory: Production of Gendered Sound during Team Handball Broadcasts. International Journal of Sport Communication, 4(3), 344-358.

Broch, T. B. & Fasting, K. (2009). TV 2 konstruerer en håndballkriger – kjønnede og symbolske mediekonstruksjoner av herrehåndball, Norsk Medietidsskrift, 4(3), 344-362.

Også publisert i 2010: Hans-Ivar Kristiansen og Odd Nordhaug (Red.) Idrett, retorikk og samfunn (p. 129-154), Oslo: Forlag1.

Les hele rapporten

Last ned fra Brage