E-læringsprogram for håndtering av opplevd prestasjonspress

Tall fra Helsedirektoratet viser en økning i psykiske plager og lidelser ned i ung alder, samt en økning i antallet uføretrygdede unge mennesker. Med dette som bakteppe ønsker vi å undersøke nivået av opplevd prestasjonspress hos ungdom i prestasjonsmiljøer.

-

Formell tittel

E-læringsprogram for håndtering av opplevd prestasjonspress og andre utfordringer hos ungdom i skole- og idrettssammenheng

Formål

I dette prosjektet tar vi sikte på å måle det opplevde prestasjonspresset på ulike skoler der prestasjonene er spesielt avgjørende for elevenes fremgang på skolen. Vi sikter oss inn på for eksempel profesjonsstudier, dansekompanier, Barratt Due-kompaniet og betalende privatskoler som BI, Norges Kreative Høyskole etc. Vi ser for oss at vi kan inkludere rundt 1000 elever.

Prosjektbeskrivelse

Målet er å kunne bidra med å utvikle mentale strategier som kan forbedre elevenes oppfatning av miljøet – altså slik at de ikke lenger oppfatter det som svært prestasjonsrettet, og/eller at de selv føler de kan takle det presset de opplever på en positiv måte. Det er lagt opp til opplæring i psykoedukasjon og mentale strategier ved bruk av Tankeboksen AS sitt e-læringsprogram. Vi håper intervensjonen direkte kan redusere prestasjonspresset, og indirekte forhindre frafall og skape et bedre miljø i de respektive prestasjonsmiljøene som ofte preges av lite ivaretakelse og omsorg for hverandre på grunn av høy konkurranse om plasser.

Denne forskningen kan gi ny innsikt og kunnskap om studenters opplevde prestasjonspress i ulike prestisjefylte, men også prestasjonsorienterte prestasjonsmiljøer, og den gir FOBU et bredere perspektiv på studenters psykiske helse generelt, og ikke kun i forbindelse med idrett.