E-læringsprogram for håndtering av opplevd prestasjonspress

Tall fra Helsedirektoratet viser en økning i psykiske plager og lidelser ned i ung alder, samt en økning i antallet uføretrygdede unge mennesker. Med dette som bakteppe ønsker vi å undersøke nivået av opplevd prestasjonspress hos ungdom i prestasjonsmiljøer.

-

Formell tittel

E-læringsprogram for håndtering av opplevd prestasjonspress og andre utfordringer hos ungdom i skole- og idrettssammenheng

Formål

I dette prosjektet tar vi sikte på å måle det opplevde prestasjonspresset på ulike skoler der prestasjonene er spesielt avgjørende for elevenes fremgang på skolen. Vi sikter oss inn på for eksempel profesjonsstudier, dansekompanier, Barratt Due-kompaniet og betalende privatskoler som BI, Norges Kreative Høyskole etc. Vi ser for oss at vi kan inkludere rundt 1000 elever.

Prosjektbeskrivelse

Tall fra Helsedirektoratet viser en økning i psykiske plager og lidelser ned i ung alder, samt en økning i antallet uføretrygdede unge mennesker. Ungdom rapporterer høye nivå av stress og vanskeligheter med å balansere egen hverdag. Dette prosjektet har tatt sikte på å imøtekomme den ovennevnte samfunnsutfordringen med to hovedmål; 1) å kunne skape en god modell for hvordan vi formidler og deler kunnskap rundt mentale ferdigheter og verktøy til denne aldersgruppen, og 2) øke mentale ferdigheter hos ungdommene og bidra til at de oppfatter hverdagen som overkommelig. Hovedmålene skal ønskelig bidra til å redusere eller hindre videre økning i stress- og angstnivå hos ungdommene.

Prosjektet måler opplevd stress og angst hos skoleelever i alderen 16-19 år før og etter intervensjon. Intervensjonen er et online mentalt treningsprogram som strekker seg over 8 moduler. Modulene inneholder blant annet kunnskap om mentalitet og psykologiske faktorer og hvordan dette påvirker oss, sammenhengen mellom tanker, følelser og handling, struktur og prioriteringer i hverdagen, konkrete teknikker for og til bruk i hverdagen og på idrettsarenaen, kommunikasjonsteknikker og bevisstgjøring rundt sosiale medier. 

Intervensjonen blir gitt i tre ulike former fordelt på tre klassetrinn. Totalt er 300 elever inkludert i prosjektet. 1.klasse ved Wang har hatt mental trening som en del av timeplanen i 8 uker. 2.klasse har hatt en innføring med prosjektmedarbeider, og blitt tilbudt å gå programmet online på egen hånd. 3.klasse har bare fått tilsend link til programmet. På denne måten tilrettelegger vi for å teste effekten av programmet og hvilken modell, eller tilnærming, som passer best for ungdom i denne alderen.

Ønsket utfall av prosjekter er å øke ungdommenes mentale helse. Det var ulike modeller vi ønsket å teste ved start, og ser per i dag at det å implementere mental trening som et fag i skolen, så langt er mest effektivt. Mental trening har lenge har vært nedprioritert i både skole og idrettssammenheng. Ønsket utfall av prosjektet er at elevene, etter endt undervisning, i større grad opplever at de kan imøtekomme de kravene de står ovenfor, uansett prestasjonsarena, men også at mental trening som et fag blir gjort interessant og fremstilt som et avgjørende steg for å imøtekomme de utfordringene samfunnet står ovenfor når det gjelder ungdommers mentale helse.

Prosjektet belyser ungdommenes mentale helse generelt, og ikke kun i forbindelse med idrett. En idrettsutøver er mer enn bare en som driver idrett, han eller hun har også andre krav i hverdagen. Det er alle kravene totalt som påvirker ungdommene, og da blir det viktig å se det fra et helhetlig perspektiv.

Mental robusthet er viktig på flere arena ungdom befinner seg; skole, jobb, i utviklingen av gode, sosiale relasjoner, men også i idretten. Idretten har lenge oversett behovet for mental trening, til tross for rapporter som viser økt forekomst av stress, angst og psykiske lidelser hos unge mennesker i dag.  Dersom ungdom kan lære seg å bli rustet til å imøtekomme de psykiske kravene idretten stiller, kan de ta med seg denne lærdommen inn i andre prestasjonsarena de befinner seg i. Effekten av det vil på lang sikt forhåpentligvis være at ungdom blir mindre stresset.