"Det har bare vært naturlig." Friluftsliv, kjønn og kulturelle brytninger

Tid:

Sted:

Formell tittel

"Det har bare vært naturlig." Friluftsliv, kjønn og kulturelle brytninger

Prosjektbeskrivelse

Kirsti Pedersen forsvarte 24. februar, 2000 sin avhandling: "Det har bare vært naturlig." Friluftsliv, kjønn og kulturelle brytninger, for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole, Institutt for samfunnsfag.
 
Kirsti Pedersen er født 5.11.1953. Hun er oppvokst i Oslo, utdannet allmennlærer ved Oslo lærerhøgskole, har studert grunn- og mellomfag ved Norges idrettshøgskole og er Cand. Scient. med hovedfag idrett fra samme institusjon. Kirsti Pedersen arbeider for tiden som førstelektor ved Seksjon for kroppsøving og idrettsfag ved Høgskolen i Finnmark, Alta. Der har hun siden 1980 undervist i friluftsliv, dans og kroppsøvingsdidaktikk, bortsett fra en periode hvor hun arbeidet som forsker. Hun har arbeidet som allmennlærer i grunnskolen.
 
Doktorgradsarbeidet er en kulturananlyse der en hovedintensjon er å undersøke kvinners deltakelse i friluftsliv. Det bygger på et etnografisk feltarbeid utført over to årssykluser i Alta kommune i Finnmark på begynnelsen av 1990-tallet. Videre er analysen basert på dybde-intervjuer med tjue kvinner og menn i alderen 25 til 70 år om deres friluftshistorier. Avhandlingen viser at natur og friluftsliv har grunnleggende forskjellig betydning for hvordan kvinners og menns liv blir organisert, og at kvinnelighet og mannlighet blir symbolisert forskjellig gjennom friluftsliv. Den avdekker kulturelle og sosiale forskjeller i friluftsliv som kan relateres til viktige samfunnsendringer som urbanisering, utdanningsvekst, teknologi- og næringsutvikling, og at friluftsliv er et nøkkelsymbol for brytninger og endringer i natursyn, virkelighetsforståelser og kulturelle kjønnsidentiteter. Selv om avhandlingen handler om empiriske forhold som er steds- og  tidsbundne, er spørsmålene den undersøker kun av lokal interesse. Beretningene er eksempler på lokale, nasjonale og globale erfaringer og utfordringer knyttet til samfunnsendringer der relativt små, lokale samfunn blir integrert i globale økonomier, forbruksmønstre og livsstiler.
 
Komite:
Professor Kari Fasting, Norges idrettshøgskole, leder
Professor Ingrid Rudie, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo
Professor Kenneth Olwing, Geografisk institutt, Universitetet i Oslo