Forskningsprosjekt store idrettsbegivenheter 2010-2013. Delprosjekt: Frivillige

-

Formell tittel

Forskningsprosjekt store idrettsbegivenheter 2010-2013. Delprosjekt: Frivillige

Formål

Motiv for å være frivillig og hva skaper økt frivillighet. 
Er de som er frivillige på event en egen type frivillige? Hvordan kan denne frivillighet bidra til å rekruttere nye frivillige.

Prosjektbeskrivelse

Frivillighet:
Lite forskning er gjort på frivillige ved idrettsarrangement i Norge.
Denne studien skal undersøke frivilliges motiv og deres grad av tilfredshet. Videre skal den se hvordan de frivillige er rekruttert og hvem som lar seg rekruttere.  De frivillige ved Prøve-VM på ski i 2010 er undersøkt både før og etter arrangementet ved hjelp av Questback for å fremskaffe kvantitative data. Tilsvarende undersøkelse av alle frivillige ved VM 2011 skal gjennomføres og også et år etter VM. Data skal suppleres med intervju og fokusgrupper. Spesielt undersøkes de som ikke har vært involvert i organisert idrett tidligere eller ved arrangement. Internasjonalt finnes det noen studier, som vi kan sammenligne våre funn med for å se om de norske frivillige har andre motivasjonsfaktorer for sitt arbeid. Håndball EM i Norge i 2010 sammenlignes med disse dataene.