Breaking – that's me!

Tid:

Sted: NIH. Ideas and ways of exhibiting femininity and masculinity, and gender roles and relations, diverge across time and contexts.

Formell tittel

Breaking – that's me! Meaning, identity and gender constructions among young break(danc)ers living in Oslo.

Formål

I en verden med økende etnisk mangfold er sosial interaksjon mellom mennesker en avgjørende faktor for vellykket integrering. Det er derfor et sterkt behov for kryss-kulturelle møteplasser. Breaking (breakdance) har utviklet seg fra en svart, urban gate kontekst til et globalt fenomen. Denne doktorgradsavhandlingen undersøker hvilken mening breaking har for unge mennesker som bor i Oslo, Norge, og gir et bidrag til å forstå unge menneskers konstruksjon av mening, identitet og kjønn.
Avhandlingen kombinerer symbolsk interaksjonisme og et kjønnsperspektiv. Symbolsk interaksjonisme synliggjør unge breakeres opplevelser, mening, identitet og sosiale relasjoner. Kjønnsperspektivet synliggjør sosiale strukturer og makt. Kjønn rekonstrueres kontinuerlig gjennom sosial interaksjon. Kjønn influerer breakeres opplevelser og maktrelasjoner.
En kvalitativ forskningsstrategi belyser breaking som et sosialt fenomen. 

Prosjektbeskrivelse

Datamaterialet er et resultat av åtte måneders deltagende feltobservasjoner, etterfulgt av 17 kvalitative intervju. Datamaterialet har blitt presentert gjennom fire artikler, som diskuterer breakeres konstruksjon av mening, identitet og kjønn.
Artikkel 1 og 2 har i hovedsak et symbolsk interaksjonistisk perspektiv. Artikkel 1 synliggjør breakeres konstruksjon av en alternativ breaker identitet, mens Artikkel 2 diskuterer breakeres meningskonstruksjoner.
Artikkel 3 og 4 har i hovedsak et kjønnsperspektiv. Artikkel 3 undersøker hvordan unge mennesker involvert i breaking opprettholder og utfordrer stereotypiske oppfatninger knyttet til kjønn. Artikkel 4 anvender Connell's (2005) begrepsliggjøring av maskulinitet og utforsker hvordan maskulinitet gjøres av unge mannlige breakere og hvordan maskulinitet formes, iscenesettes og forhandles gjennom breaking.

Resultat

Resultatene viser at breakere føler en tilhørighet til et lokalt, regionalt og globalt breakefelleskap. Avhandlingen konkluderer med at meningen med breaking kontinuerlig rekonstrueres gjennom breakeres sosiale interaksjon. Breakerenes kultivering av frihet og mangfold er rammet inn av den til hver tid rådende definisjonen av breaking. Denne kollektive bevisstheten influerer breakeres konstruksjon av mening, identitet og kjønn.