BoneWheel

-

Formell tittel

Helseeffekter av trening og ernæring hos rullestolbrukere

Formål

Rullestolbrukere er spesielt utsatt for lav beintetthet grunnet lite mekanisk belastning på skjelettet, og er dermed i økt risiko for beinbrudd. Beinbrudd i denne populasjonen gir ofte medfølgende komplikasjoner, redusert selvstendighet og livskvalitet. Hvilken effekt har styrketrening og optimalisering av kosthold på beinhelse, muskelstyrke og funksjon hos rullestolbrukere?

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet skal undersøke helseeffekter av bein-spesifikk styrketrening og ernæringsoptimalisering hos rullestolbrukere. Ved bruk av et randomisert, kontrollert studiedesign skal deltakerne trekkes til en treningsgruppe eller en kontrollgruppe og følges over 24 uker. Repeterte tester med DXA, maksimal styrke, kraftutvikling, funksjon og ernæringsstatus og -inntak ved oppstart, uke 12 og 24 vil teste forskjellene mellom gruppene og effekten av intervensjonen.

Dette prosjektet er delt opp i to deler, en kartleggingsdel og en treningsdel. Etter kartleggingsdelen vil målingene av beintetthet bli analysert og deltakerne inviteres til å delta i treningsdelen av studien dersom de oppfyller inklusjonskriteriene. Disse er blant annet å ha lav normal til lav beintetthet i ryggraden, samt tilfredsstillende funksjon til å gjennomføre styrketreningsprogrammet.

Videre testes deltakerne på nytt inkl. blodprøver (baseline). Det gjennomføres også kostintervjuer (3x i løpet av de to ukene rundt baseline) som sammen med blodanalyser legger grunnlaget for ernæringsoptimalisering.

I treningsdelen trekkes deltakerne tilfeldig til en trenings- og ernæringsgruppe som blir fulgt opp med strukturert styrketrening over 6 måneder, eller til en ernæringsgruppe som fortsetter med sin normale fysiske aktivitet. Alle deltakerne vil motta et kosttilskudd (protein, vitamin D og kalsium) og råd om optimalisering av ernæring relatert til beinhelse. Treningsgruppen deltar på veiledet styrketrening i 4 uker før de fortsetter treningen på eget sted, med digital og stedlig oppfølging gjennom de neste 5 mnd.

Testing gjentas midtveis og etter endt intervensjon. I tillegg vil noen av deltakerne fra treningsgruppa inviteres til fokusintervjuer i etterkant av studien. Deltakerne fra ernæringsgruppa inviteres til den same 4-ukers veiledede treningen som i intervensjonen.