Barn og unge med minoritetsbakgrunn i organisert idrett

-

Formell tittel

Barn og unge med minoritetsbakgrunn i organisert idrett

Formål

Formålet med dette prosjektet er å undersøke sosial inklusjon i organisert barn- og ungdomsidrett, for de med minoritetsbakgrunn.

Prosjektbeskrivelse

Vi vil undersøke dette fra to vinkler. Den ene omhandler inklusjon inn i idretten, altså ulike grunner eller barrierer for deltagelse i organisert idretten for denne gruppen.  Videre ønsker vi også å se på sosial inklusjon innad i idretten, altså hvilke opplevelser barn og unge med minoritetsbakgrunn har når de deltar i organisert idrett, og om denne er ulik fra de med majoritetsbakgrunn.

Prosjektet vil bestå av flere mindre data innsamlinger, basert på intervjuer med aktuelle personer, samt observasjoner av programmer eller tiltak for sosial inklusjon i idretten. Det vil også gjennomføres en større, kvalitativ, datainnsamling på ungdommer i organisert idrett.

I 2019 ble det gjennomført en datainnsamling på et suksessfullt idrettsklubb-basert tiltak for å rekruttere minoritetsjenter til organisert idrett. Totalt ble 16 jenter, trenere, ledere og foreldre intervjuet om hvorfor dette tiltaket fungerte. Dette datamaterialet analyseres omgående, og forventet publisering av funn er i første halvdel av 2020.

I tillegg ble det samlet inn data som ser på rollen storebrødre kan spille i minoritetsjenters valg om å delta i idrett eller ikke. Denne datainnsamlingen fortsetter i 2020, med planlagt publisering av funn i andre halvdel av 2020. Funn fra disse to datainnsamlingene kan hjelpe med rekruttering av minoritetsjenter til organisert idrett.

Det gjennomføres også intervjuer med idrettsforeldre med minoritetsbakgrunn (se egen prosjektbeskrivelse under øvrige prosjekter): Foreldre i idretten. I andre halvdel av 2020 er det planlagt en større, kvalitativ, datainnsamling på ungdommer i organisert idrett, som er ment til å fortelle oss noe om hvordan ungdom med minoritetsbakgrunn opplever idretten, gjerne sammenlignet med etnisk norske ungdommer. Denne informasjonen kan si noe om hvordan vi bør organisere idretten slik at den kan skape sosial inklusjon for barn og unge med minoritetsbakgrunn.