Barn og unge med minoritetsbakgrunn i organisert idrett

-

Formell tittel

Barn og unge med minoritetsbakgrunn i organisert idrett

Formål

Formålet med dette prosjektet er å undersøke sosial inklusjon i organisert barn- og ungdomsidrett, for de med minoritetsbakgrunn.

Prosjektbeskrivelse

Vi vil undersøke dette fra to vinkler. Den ene omhandler inklusjon inn i idretten, altså ulike grunner eller barrierer for deltagelse i organisert idretten for denne gruppen.  Videre ønsker vi også å se på sosial inklusjon innad i idretten, altså hvilke opplevelser barn og unge med minoritetsbakgrunn har når de deltar i organisert idrett, og om denne er ulik fra de med majoritetsbakgrunn.

Prosjektet vil bestå av flere mindre data innsamlinger, basert på intervjuer med aktuelle personer, samt observasjoner av programmer eller tiltak for sosial inklusjon i idretten. Det vil også gjennomføres en større, kvalitativ, datainnsamling på ungdommer i organisert idrett.

Funn fra dette prosjektet kan hjelpe med rekruttering av minoritetsjenter til organisert idrett, samt fortelle oss noe om hvordan vi bør organisere idretten slik at den kan skape sosial inklusjon for barn og unge med minoritetsbakgrunn.