Arbeidsøkonomi og energiomsetning hos konkurransesyklister

-

Tid:

Sted:

Formell tittel

Arbeidsøkonomi og energiomsetning hos konkurransesyklister

Prosjektbeskrivelse

Målet med doktorgradsarbeidet var å undersøke hvilken innvirkning valget av tråkkfrekvens har på prestasjonen i sykling.
 
Profesjonelle/elite-syklister benytter vanligvis en høyere tråkkfrekvens (90-105 tråkk/min) enn det som man ut fra tidligere forskning har antatt å være den minst energikrevende tråkkfrekvensen, det vil si mest økonomiske (om lag 60 tråkk/min). Dette var utgangspunktet for avhandlingen. 
 
En svakhet med tidligere studier, er at få studier var gjennomført på godt trente syklister og at forsøkene har blitt gjennomført på lave belastninger.
 
Forsøkspersonene i denne avhandlingen er elitesyklister på høyt nasjonalt nivå og de har syklet på svært høye belastninger. Studiene viste at den mest økonomiske tråkkfrekvensen økte med økende belastning.
 
Det vil si at når elitesyklister sykler i konkurranser, er den mest økonomiske frekvensen rundt 80 tråkk per minutt, altså høyere enn tidligere antatt og nærmere tråkkfrekvensen som benyttes.
 
En annen svakhet med tidligere forskning, er at man i liten grad har studert effekt av tråkkfrekvens på prestasjonen i sykling, men bare studert effekten på hvor økonomisk syklingen er.
 
Elitesyklister presterer best ved sin mest økonomiske tråkkfrekvens
Prestasjonstester i denne sammenheng er vanskelig å gjennomføre i laboratoriet. Denne studien har mestret disse vanskene og viser at høy tråkkfrekvens har gunstig effekt på den maksimale energiomsetningen, men at det likevel gir best prestasjon å sykle på den frekvensen som er mest økonomisk.
 
For syklistene som har deltatt i avhandlingen, vil det si at 80 tråkk/min ga bedre prestasjon enn 100 tråkk/min.
 
Det at syklister benytter høy tråkkfrekvens er tidligere forklart ved at det gir økt blodtilførsel til muskulaturen. I denne avhandlingen ble blodtilførselen til muskulaturen studert ved ulike tråkkfrekvenser.
 
Funnene viser at forskjeller i blodtilførsel gjenspeiler forskjeller i den metabolske kostnaden og at økt blodtilførsel dermed ikke skal ha andre gunstige effekter.
Veileder har vært Jostein Hallén.
 
Bedømmelseskomité
- Professor Gerald A. Smith, NIH, leder
- Lektor Preben K. Pedersen, Institute for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense
 
- Professor Gisela Sjøgaard, Arbejdsmiljøinstituttet, København