Hemoglobinmasse, blodvolum og maksimalt oksygenopptak hos unge idrettsutøvere

-

Formell tittel

Hemoglobinmasse, blodvolum og maksimalt oksygenopptak hos unge idrettsutøvere

Formål

Formålet med studien var å undersøke hemoglobinmasse (Hb-masse), blodvolum og maksimalt oksygenopptak hos 12 år gamle idrettsutøvere og sammenhengen mellom disse variablene. I tillegg er studien starten på en longitudinell studie hvor hensiktet er å studere disse sammenhengene over flere år og endringene over tid og med trening.

Prosjektbeskrivelse

For å nå verdenstoppen i en utholdenhetsidrett kreves det en enorm mengde trening, men utøverne må også ha riktige fysiske forutsetninger for å lykkes. Genetisk variasjon blir ofte brukt til å forklare hvorfor noen utvikler seg til eksepsjonelle utøvere, og de som er spesielt talentfulle i en idrett kan være et uttrykk for denne variasjonen. Forskjeller mellom utøveres maksimale oksygenopptak er ofte en årsak til ulik prestasjonsevne i typiske utholdenhetsidretter.  Det maksimale oksygenopptaket er avhengig av flere faktorer. En av disse faktorene er blodvolumet og Hb-massen. Utholdenhetstrening hos utrente øker blodvolumet og Hb-massen og tverrsnittsstudier viser at elite utøvere innen utholdenhetsidretter kan ha opptil 40 % høyere blodvolum og Hb-masse en utrente. Det vites ikke hvor stor del av dette ekstreme blodvolumet som skyldes trening og hvor mye som skyldes arvelige faktorer. Dette kan ikke svares på ved slike tverrsnittsundersøkelser.
Maksimalt oksygenopptak, blodvolum og Hb-masse ble målt på tjuetre tolv år gamle jenter og gutter fra langrenns- og fotballklubber i lokalmiljøet til NIH. Hb-masse og blodvolum ble målt ved en modifisert CO rebreathingmetode. Disse utøverne vil bli fulgt videre gjennom tenårene. Det er planlagt tester hvert andre år.

Resultat

Det var ingen signifikante forskjeller mellom jenter og gutter for verken VO2maks, hematologiske eller antropometriske variabler. Jentene hadde i gjennomsnitt VO2maks på 2,43 (0,27) l∙min-1 og 57 (4) ml∙kg-1∙min-1 og guttene hadde 2,50 (0,25) l∙min-1 og 60 (5) ml∙kg-1∙min-1. BV ble målt til 4116 (508) ml og 96 (8) ml∙kg-1 for jenter, og 4037 (463) ml og 96 (7) ml∙kg-1 for gutter. Jentene hadde total Hb-masse og Hb-masse relativt til kroppsvekt på henholdsvis 471 (56) g og 11,0 (0,9) g∙kg-1 og guttene hadde 482 (60) g og 11,4 (0,9) g∙kg-1.
Det var en sterkt sammenhegn mellom maksimalt oksygenopptak og henholdsvis blodvolum og Hb-masse (r = 0,82 og r= 0,85). Funnene tyder på at 72 % og 66 % av variasjonen i VO2maks kan forklares med variasjon i henholdsvis Hb-masse og BV hos denne gruppen.

 
Les hele oppgaven i Brage