Body Image and Physical Activity

Formell tittel

Body Image and Physical Activity

Prosjektbeskrivelse

Nina Waaler Loland forsvarte 20.oktober, 1999 sin avhandling "Body Image and Physical Activity" for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole.
 
Nina Waaler Loland er født 25.11.1960. Hun har fransk grunnfag fra universitetet i Bergen, kriminologi grunnfag fra Universitetet i Oslo. Fra Norges idrettshøgskole har hum mellomfag idrett, mellomfagstillegg i helselære og idrettsbiologi samt hovedfag i idrett. Hovedfag i idrett tok hun i 1990 med tittel Forfengelighetens pris kvinnekropp fysisk aktivitet reklame.
 
Avhandlingen Body Image and Physical Activity omfatter fire artikler og en sammen-fattende del. Avhandlingen tar for seg sammenhenger mellom kroppsbilde og fysisk aktivitet. Den bygger på et studie av norske fysisk aktive og inaktive menn og kvinner i alderen 18 67 år. Metodiske tilnærminger har vært spørreskjema, intervjuer og deltagende observasjoner.
 
Resultatet i de fire artiklene er hovedsakelig diskutert på bakgrunn av psykologiske og sosiologiske perspektiv. Viktige tema i alle artikler er spenningene mellom enkeltindividets oppfatninger av egen kropp og normer for idealkroppen både innenfor spesielle former for idrett og fysisk aktivitet, og i samfunnet generelt.
 
Komité:
Professor Glyn Roberts, Norges idrettshøgskole (leder)
Docent Thomas Johansson, Växsjø Universitet, Sverige
Professor Grete Synøve Botten, Universitetet i Oslo