Fritid og utviklingspotensiale for vanskeligstilt ungdom

Tid:

Sted: NIH

Formell tittel

Leisure time and its developmental potential for adolescents at youth protection institutions

Prosjektbeskrivelse

Reidar Säfvenbom forsvarte 27. november, 1998 sin avhandling "Four thousand hours a year. Leisure time and its developmental potential for adolescents at youth protection institutions" for graden Doctor Scientiarum ved Norges idrettshøgskole.
 
Reidar Säfvenbom ble født 25.05.1961 og vokste opp på Ål i Hallingdal. Säfvenbom har studert grunnfag idrett ved Elverum Lærerhøgskole, grunnfag pedagogikk ved Oppland Distriktshøgskole samt mellom- og hovedfag idrett ved Norges idrettshøgskole. Videre fikk Säfvenbom stipend fra Ada Scholarship Foundation for ett års opphold ved International Institute for Sports and Human Performances, University of Oregon, USA.
Av yrkeserfaring er det relevant å trekke frem tre år som adjunkt/lektor ved idrettslinja i den videregående skole.
 
Doktorgradsarbeidet har vært uført i samarbeid med Oslo Kommune, avdeling for by-
omfattende barnevern.  Avhandlingen diskuterer fritiden som komplementerende arena for utvikling hos spesielt vanskeligstilte unge som er plassert i ungdomsinstitusjoner. En kontekstualistisk forståelse av disse ungdommenes utviklingsprosess danner basis for de to undersøkelsene som er gjennomført.
 
The Adolescents in Leisure Study analyserer en gruppe barnevernungdommers daglige fritidsatferd og fritidsopplevelser, sammenlignet med andre ungdommer. Videre analyseres ulike forhold som påvirker ungdommens opplevelse av meningsfulle fritidsaktiviteter. Data er innhentet ved hjelp av en Experience Sampling prosedyre.
 
The getting involved Program er et rent kvalitativt studie av en liten gruppe barnevern-ungdommers deltagelse i et 10 måneders langt aktivitetsprogram der målet var å finne ut hva som egentlig skjer under et slikt program.