Tilsetting ved predefinerte prosjekter

Tilsetting i stipendiatstilling og opptak på dr.gradsprogrammet ved predefinerte prosjekter

Når kandidaten er tilsatt i stipendiatstilling før opptak på dr.gradsprogrammet, skal søknad om opptak til dr.gradsprogrammet leveres innen en måned fra tilsetting.
 
Det er en forutsetning at opptak har funnet sted innen 3 mnd. fra tilsetting i stipendiatstilling.
 

Følgende beskriver prosess og ansvar:

 1. Seksjonsleder (SL) er ansvarlig for å utarbeide temabeskrivelse (1/2 side) for stipendiatstillingen (med mindre det er en helt åpen utlysning) som sendes personal.
 2. Personal utarbeider fullstendig utlysningstekst som godkjennes av TU.
 3. Utlysning av stilling.
 4. Etter fristens uløp kvalitetssikrer Avdeling for forskning og bibliotek (AFB) søkerne i forhold til ph.d. forskriftens
  opptakskrav. Ved avvik i forhold til krav skal leder-KFU, SL og personal informeres. 
 5. SL foretar en rangering av søkerne.
 6. Kandidat innstilt som nr. 1 tilsettes (TU) under forutsetning av opptak på dr.gradsprogrammet.
 7. Kandidaten får 1 mnd. fra tilsettingsdato til å skrive prosjektbeskrivelse i samarbeid med påtenkt veileder.
 8. SL fremmer forslag til sakkyndig komité så snart det er klart hvem som skal tilsettes i den utlyste stipendiatstillingen.
 • Komiteen skal bestå av tre medlemmer
 • Leder av komiteen skal være intern og minst ett av medlemmene skal være ekstern
 • For øvrig gjelder ph.d. forskriftens krav til komiteer
 1. Alle søkere til dr.gradsprogrammet skal vurderes av en sakkyndig komité.
 2. KFU oppnevner sakkyndig komité på bakgrunn av forslag fra SL.
 3. Innen en mnd. fra tilsetting må kandidaten levere fullstendig søknad om opptak på dr.gradsprogrammet (iht. ph.d. forskriften) til AFB.
 4. Dersom kandidat ikke leverer søknad innen fristen kan dette være oppsigelsesgrunn.
 5. Prosjektbeskrivelsen og gjeldende prosjektvurderingsskjema sendes umiddelbart til den sakkyndig komiteen som får inntil 3 uker på sitt arbeid.
 6. AFB mottar komiteens vurdering. 
 7. AFB legger saken frem for KFU som fatter vedtak om opptak/avslår søknad om opptak og oppnevner veileder.
 8. Ved avslag om opptak må kandidaten fratre sin stipendiatstilling.
 

*Unntak fra gjeldende saksgang:

Stipendiattilsettinger der prosjektet har vært gjenstand for en vitenskapelig sakkyndig vurdering i NFR, EU, Helse og Rehab. eller lignende og prosjektet gjelder kun for ett dr.gradsprosjekt.
I disse tilfeller gjelder saksgang pkt. 1- 6,11 -12 og 15-16.
For større ”paraplyprosjekter” som omfatter flere dr.gradsprosjekter gjelder normal saksgang.