Studieplan per juli 2020

Studieplan gjeldende for kandidater tatt opp i programmet inntil 31. juli 2020.

Vitenskapsteori og etikk - 5 p

Kvantitative / kvalitative metoder - 5 p

Fag og metode eksamen - 30 poeng

Totalt - 40 studiepoeng

For kandidater tatt opp etter august 2020 - se studieplan og emeplaner i NIHs studiekatalog.

Innhold studieplan for ph.d-programmet fram til 31 juli 2020:

Introduksjon

Læringsmål - kunnskap, ferdigheter og kompetanse

Arbeidsform og organisering

Opplæring

Ph.d. avhandlingen

Tildeling av ph.d.grad

Ph.d. utdanningen ved Norges idrettshøgskole er normert til tre (3) års fulltidsstudier tilsvarende 180 studiepoeng. Utdanningen har som formål å utdanne forskere som kan arbeide selvstendig på høyt internasjonalt nivå innen det idrettsvitenskapelige området, og i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. Den skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Ph.d programmet kvalifiserer for selvstendig arbeid med undervisnings-, forsknings- og utviklingsoppgaver innen idrettsvitenskap i universitets- og høgskolesektoren, og i samfunnet forøvrig der det stilles krav til kritisk å utvikle og anvende forskningsbasert kunnskap.

LÆRINGSMÅL:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Er i kunnskapsfronten innfor sitt idrettsvitenskapelige fagområde
 • Har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger innen idrettsvitenskap
 • Har innsikt i forskningsmetodikk og grunnleggende spesifikke metodiske problemsstillinger innenfor sitt idrettsvitenskapelige fagområde
 • Kan bidra til å utvikle ny kunnskap innen sitt fagområde
 • Har god kunnskap om etiske regelverk, problemstillinger og dilemmaer knyttet til idrettsvitenskap generelt og sitt spesialområde spesielt.

Ferdighet

Kandidaten:

 • Kan drive forskning og faglig arbeid på internasjonalt nivå
 • Kan formulere problemstillinger, vurdere forskningsdesign, samt planlegge og gjennomføre forskning innen sitt idrettsvitenskapelige fagområde
 • Kan bidra til å utvikle nye teorier, metoder, fortolkninger eller dokumentasjonsformer innen sitt fagfelt
 • Kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre eksisterende kunnskap
 • Kan reflektere over egen forskning og hvordan den eventuelt kan føre til endring av praksis

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kjenner til og kan identifisere relevante forskningsetiske problemsstillinger innen forskning og utøve egen forskning med faglig integritet
 • Kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • Kan delta i internasjonale fagdebatter innen sitt idrettsvitenskapelige fagområde
 • Kan formidle sin kunnskap til allmennheten og delta i samfunnsdebatten
 • Kan vurdere behovet for fornyelse og innovasjon innen sitt fagområde

ARBEIDSFORMER OG ORGANISERING

Arbeidsformer

Studiet vil som helhet være preget av variasjon i undervisnings- og arbeidsformer avhengig av de ulike emnenes egenart. Det betyr en veksling mellom forelesninger, egenstudier, arbeid i store og små grupper med og uten veiledning, løsning av øvingsoppgaver, diskusjon, skriving av essays og andre typer oppgaver samt muntlige presentasjoner/fremlegging. Arbeidet med avhandlingen innebærer i svært stor grad av selvstendig forskningsarbeid under faglig veiledning av oppnevnt fagperson.

Organisering

Ph.d studiet er organisert slik at det ivaretar både faglig bredde og dybde innen forskningsarbeid. Målsettingen om et faglig bredt perspektiv ivaretas ved opplæringsdelen gjennom obligatoriske emner og planmessige litteraturstudier. Dybdeorienteringen ivaretas ved det forskningsarbeid, teoretisk og metodisk, som er knyttet til den vitenskapelige avhandling (doktoravhandlingen).

OPPLÆRINGSDELEN

Opplæringsdelen skal gi innsikt i sentrale vitenskapsteoretiske og etiske emner, i forskningsmetoder, og i et utvalg tematiske emner og teorier med relevans for kandidatens forskningstema. Opplæringsdelen er obligatorisk og utgjør tilsammen 40 studiepoeng (sp) og består av et emne i vitenskapsteori og etikk (5 sp), emne innen kvalitativ (5 sp) eller kvantitativ (5 sp) metode samt et emne benevnt som «fag- og metodeeksamen» (30 sp). Utenom emnet «fag- og metodeeksamen» vil emner i opplæringsdelen kunne arrangeres av Norges idrettshøgskole eller ved en annen vitenskapelig institusjon. For emner som arrangeres av Norges idrettshøgskole er det utarbeidet særskilte emneplaner med mål som speiler og konkretiserer de overordnede målene (kunnskap, ferdighet og generell kompetanse) nedfelt innledningsvis i studieprogramplanen.

Opplæringsdelen til hver enkelt kandidat legges opp i samarbeid mellom kandidaten og veilederen. Emner som kandidaten tar eksternt som del av opplæringsdelen skal legges fram for komiteen for forskerutdanning (KFU) for godkjenning. Emner tatt eksternt vil bli vurdert for godkjenning i lys av gjeldende overordnede mål nedfelt i studieprogramplanen for ph.d. studiet ved Norges idrettshøgskole. Det stilles krav om bestått på samtlige evalueringer som inngår i opplæringsdelen før Phd-avhandlingen kan leveres til bedømming.

Vitenskapsteori og etikk (5 sp)

Det avholdes et obligatorisk kurs i vitenskapsteori og etikk for doktorgradsprogrammet med en ramme på 5 studiepoeng.

Ved kursslutt skal studenten levere et essay om vitenskapsteoretiske/etiske forhold ved eget prosjekt. Essayet vurderes til bestått/ikke bestått. Ekstern sensor benyttes i bedømmingen

Kvalitativ eller kvantitativ metode (5 sp)

Det avholdes kurs innen generell kvalitativ og kvantitativ metode på doktorgradsnivå ved NIH eller andre vitenskapelige institusjoner med en ramme på 5 studiepoeng. Studentene velger ett av kursene.

Kurspoeng oppnås på grunnlag av bekreftelse fra kursansvarlig på bestått kurs. Vurdering underveis eller etter avsluttet kurs skal ligge til grunn. KFU gir godkjenning av kurset med basis i dokumentert bestått kurs.

Fag- og metodeeksamen (30 sp)

Det skal avlegges en fag- og metode eksamen. Fag- og metodeeksamen skal utfordre kandidaten både på faglig fordypning (tilsvarende 20-25 sp) og en metodefordypning (tilsvarende 5-10 sp). Litteraturen (bøker, bokkapitler og vitenskapelige forskningsartikler) skal speile et ph.d nivå, og litteratur anvendt i opplæringen på lavere studienivåer godkjennes ikke. Liste over aktuell litteratur/kjernelitteratur skal utarbeides i samarbeid mellom kandidat og veileder. Komiteen for forskerutdanning er godkjenningsinstans for utarbeidet litteraturliste.

Eksamenen består av en skriftlig 14 dagers hjemmeoppgave basert på en tildelt oppgavetekst samt en muntlig eksaminering med basis i den skriftlige oppgavebesvarelsen og litteraturen som er lagt opp. Eksamensoppgaven skal bestå av to deler; en fagspesifikk og en metodisk. Både skriftlig og muntlig del bedømmes til bestått/ikke bestått. Den skriftlige hjemmeoppgaven må være bestått før kandidaten kan framstille seg til muntlig del. Vurderingen foretas av en bedømmelseskomite bestående av hovedveileder, intern og ekstern sensor.

AVHANDLINGEN (140 sp)

Den øvrige delen av ph.d. studiet utgjøres av arbeidet med avhandlingen. Denne skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn på etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet. Avhandlingen kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere vitenskapelige arbeider i form av artikler formatert for publisering i anerkjente internasjonale fagfellebaserte tidsskrift. Avhandlinger i artikkelformat skal i tillegg til de enkelte artiklene inneholde en kappe som innbefatter en introduksjonsdel som leder fram til avhandlingens problemstillinger, en metodedel, oppsummering av forskningsfunn, samt en overordnet diskusjon, konklusjoner og forslag til videre forskning.

Avhandlingen vil bli bedømt av en sakkyndig komite nedsatt av komiteen for forskerutdanning ved Norges idrettshøgskole. Dersom avhandlingen finnes verdig til å forsvares for ph.d graden, vil det bli arrangert en disputas med prøveforelesning innen oppgitt emne samt en del hvor kandidaten forsvarer sin avhandling. Prøveforelesningen skal normalt utfordre kandidaten på et problemfelt utover kandidatens avhandling.

TILDELING AV PH.D. GRADEN

Ph.d. graden tildeles på grunnlag av:

 • Bestått vitenskapelig avhandling
 • Bestått opplæringsdel
 • Bestått prøveforelesning over oppgitt emne
 • Bestått offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

Studieplan ble godkjent av KFU 5. februar 2014