KFU

KFU har ansvar for å kvalitetssikre doktorgradsutdanningen ved NIH

Styret for Norges idrettshøgskole (NIH) delegerer til komité for forskerutdanning (KFU) det operative ansvar for at NIHs doktorgradsprogram blir gjennomført i tråd med styrets strategiske planer, fastsatte mål og resultatkrav slik disse framgår av sentrale styringsdokumenter som strategisk plan, budsjett, overordnet virksomhetsplan, håndbok for kvalitetssikring av utdanning ved NIH, ph.d.-forskriften, kvalitetssystem for NIHs forskerutdanning, studietilsynsforskriften, og for øvrig innenfor gjeldende lover og forskrifter.

KFU skal foreslå både langsiktig strategi for høgskolens doktorgradsprogram og planer for det enkelte budsjettår. KFU har et særskilt ansvar for systematisk evaluering og utvikling av selve ph.d.- programmet, inkludert programkvalitet som ledd i utdanningskvaliteten.

KFU har ellers ansvar for følgende oppgaver:

  • Oppnevne sakkyndig komité ved søknad om opptak på ph.d-programmet.
  • Ta avgjørelser om opptak til ph.d‐programmet, herunder å godkjenne prosjektbeskrivelsen og å oppnevne veileder
  • Godkjenne årsrapporter
  • Kunne beslutte at studiet skal avbrytes/termineres
  • Behandle klage på opptaks‐ og søknadsbehandling
  • Behandle klage vedrørende godkjenning av kurs eller andre deler av opplæringsprogrammet
  • Oppnevne eksamenskomité til Fag‐ og metode eksamen 
  • Oppnevne komite for bedømming av avhandling - "bedømmelseskomité".

I tillegg har KFU ansvaret for å initiere og gjennomføre felles forskeropplæringstiltak for stipendiater og/eller fast vitenskapelige ansatte. Styret kan delegere beslutningsmyndighet for enkelte saker vedrørende forskerutdanningen til KFU.

KFU kan opprette andre underutvalg eller komitéer for å ta seg av særskilte oppgaver.

Medlemmer av KFU

Fast vitenskapelig tilsatte medlemmer i KFU oppnevnes av styret for tre år. Stipendiatrepresentanter oppnevnes for 1,5 år.

Det skal oppnevnes 6 medlemmer: 1 medlem fra hvert institutt med varamedlemmer. Instituttledere kan ikke oppnevnes som medlemmer eller varamedlemmer i KFU. I tillegg oppnevnes to medlemmer med vararepresentanter fra stipendiatene.

Leder av komitéen utpekes av styret blant medlemmene. Komitéens medlemmer er oppnevnt i personlig kapasitet. Avdeling for forskning og bibliotek (AFB) innehar sekretariatsfunksjon. Medlemmene med unntak av stipendiatene, bør ha professorkompetanse. Et minimumskrav er doktorgrad og/eller bli vurdert som professorkompetent.

Komiteen er vedtaksfør når halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak avgjøres ved enkelt flertall. Leder av komiteen har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Det skal føres protokoll fra møtene og denne skal gjøres tilgjengelig for ansatte og studenter.