Kandidat

Kandidaten skal etterleve plikter i tråd med doktorgradsavtalen, følge regelverk for forskerutdanningen, og delta aktivt i instituttets forskermiljø.

Kandidaten skal:

  • Gjennomføre dr.gradsutdanningen i tråd med forskrift for ph.d. utdanningen, gjeldende lover og god forskningsetisk praksis.
  • Gjennomføre dr.gradsutdanningen i tråd med planlagt fremdrift og gjeldende frister.
  • Delta aktivt i og bidra til instituttets forskermiljø.
  • Årlige rapportere om fremdriften i dr.gradsarbeidet - frist 1 september.

For kandidater tatt opp etter 1.8.2020:

  • Gjennomføre midtveisevaluering av ph.d.-prosjektet iht. gjeldende retningslinjer 
  • Ha gjennomført og bestått obligatorisk opplæringsprogram senest 6 måneder før innlevering av avhandlingen til bedømming.

For kandidater tatt opp før 1.8.2020:

  • Ha gjennomført og bestått obligatorisk opplæringsprogram før innlevering av avhandling til bedømming.