Permisjon og forlenget tilsetting

For stipendiater vil det ut ifra regelverket være tre ulike "typer" forlengelse, hvor prosedyrene for søknad og behandling vil være noe forskjellig.

 
 

1. Lovfestet permisjoner (redusert arbeidstid) og sykemeldinger lengre enn 14 dager


Søknad sendes fra stipendiat til Personal- og økonomiavdeling (PØ). Svar sendes med kopi til institusjonen og til AFB
Kommentar: Sykemelding lengre enn 14 dager skal leveres innen en uke for at den skal kunne medføre forlengelse av tilsettingsperioden
 


2. Permisjoner som ikke er lovfestet (redusert arbeidstid)


Søknad sendes fra stipendiat til Avdeling for forskning og bibliotek (AFB). AFB innhenter nødvendige uttalelser fra instituttleder og legger saken fram for KFU. KFUs vurdering sendes PØ som legger saken fram for tilsettingsrådet. Svar fra PØ med kopi til institusjonen og AFB.
Kommentar: Søknad skal sendes i god tid (min 4 uker før tidspunkt for ønsket permisjon starter).


3. Forlenget tilsetting som skyldes forsinkelser av arbeidsmessig karakter


Søknad sendes fra stipendiat via instituttleder til Avdeling for forskning og bibliotek (AFB). Instituttleder gir sin uttalelse og om søknaden støttes/ikke støttes. AFB saksbehandler, rektor fatter endelig beslutning. Svar til kandidaten sendes via instituttleder.
Kommentar: Det forutsettes at stipendiaten har rapportert forsinkelsen til IL så snart den oppstår/ har oppstått. IL er ansvarlig for å finne mulige løsninger. Årsaker som har medført forsinkelse som IL ikke er informert om, vil ikke være søknadsberettiget. Forsinkelser skal rapporteres i kandidatens årsrapport.