Emneplan - Evaluering av måleegenskaper

For å vurdere om målemetoder gir reproduserbare og tolkbare resultater, trenger man hensiktsmessige design og statistiske metoder. Kurset omfatter design og analyse for vurdering av reliabilitet, diskriminerende evne, prediksjon, sensitivitet for endring, intern konsistens og begrepsvaliditet (construct validity). Metoder for analyse av ratiodata, intervalldata, ordinaldata og kategoriske data vil bli gjennomgått.
Kurset inngår som en del av den obligatoriske metode opplæringsdelen i NIHs doktorgradsprogram.

Kurset gir 2,5 studiepoeng forutsatt 100% tilstedeværelse.

Målsetting

Etter gjennomgått kurs skal deltakerne kunne velge egnede metoder for evaluering av reliabilitet, diskriminerende evne, prediksjon og endring over tid. De skal kunne gjennomføre en metodestudie, bruke aktuelle statistiske metoder og vurdere ulike kilder til målefeil.

Forkunnskaper

Gjennomgått forskeropplæringskurs i statistikk eller tilsvarende. Kjennskap til terminologi angående enveis og toveis ANOVA.

Undervisningsform

Forelesninger. Deltakerne oppfordres til å beskrive egne målemetoder ved innledningen til kurset, samt å delta aktivt ved å presentere aktuelle problemstillinger underveis.

Kursleder

Professor emeritus dr. philos. Rolf Moe-Nilssen, Inst. for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.