Emneplan Kvalitativ analyse

Kvalitative design og forskningsmetoder har en sentral plass i idrettsvitenskapelige PhD prosjekter. Utviklingen av et empirisk materiale i slike prosjekter kan foregå gjennom bruk av intervju, feltobservasjoner, dokument- og/eller diskursanalyse og ofte flere metoder i kombinasjoner. Det idrettsvitenskapelige feltet trekker videre på ulike teoretiske posisjoner og tradisjoner og har ulik disiplinær forankring.

I arbeid med kvalitative metoder og analyser er det avgjørende at forskeren kan reflektere over sin egen posisjon i forskningsfeltet, sitt eget bidrag til /inn i valg av forskningsfelt, spørsmål og design, samt i selve skapingen/produksjon, fortolkning og analyse av materialet.  Utviklingen av et slikt sammenhengende teoretisk og empirisk perspektiv på forskningsarbeidet er en forutsetning for valide resultater, noe som krever tid og faglig fordypning.

 

Hensikt

Med utgangspunkt i egne problemstillinger og materiale skal kurset gi deltakerne muligheter for fordypning og inspirasjon til konkret utvikling av analytiske tekster. Gjennom skriftlig og muntlig arbeid, individuelt og sammen med andre skal hver enkelt produsere data og analyser, presentere dem og få tilbakemeldinger. Hensikten er å få grunnleggende øvelse i å se sammenhengen mellom empiri og teori, fortolkninger og resultater og å utvikle nye spørsmål materialet kan gi kunnskap om.
 

Målgruppe

Kurset er primært et tilbud til studenter som er tatt opp på PhD studiet i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole. Ved ledig kapasitet er emnet åpent for andre interesserte med relevant mastergrad eller tilsvarende utdanning. Deltakerne er i analysefasen av sitt PhD løp og trenger intensivt og konstruktivt faglig fellesskap om dataskaping, analytisk arbeid og tekstutvikling.
 

Forkunnskapskrav

Bestått mastergrad med 120 studiepoeng eller tilsvarende. Fortrinnsvis innen et idrettsvitenskapelig emne. Søkere må sende inn et sammendrag av sitt PhD prosjekt på om lag to A4 side. Her skal det redegjøres for prosjektets tema, problemstilling, teoretisk perspektiv, hvordan det empiriske materialet er utviklet og foreløpige tanker om analyseprosessen (relevante analysemåter). Materialet studenten tar utgangspunkt i kan være eget observasjonsmateriale fra feltarbeid, intervjuer, bilder, film/video eller gjenstander og ting, egne eller andres tekster.
 

Læringsutbytte

Emnet muliggjør/gir følgende læringsutbytter:
 

Kunnskap

 • Har kunnskap om ulike teoretiske posisjoner i kvalitativ forskning.
 • Har kunnskap om hvordan slike posisjoner ligger til grunn for forskerens forståelse av fenomener som sannhet. sikkerhet og objektivitet
 • Har kunnskap om posisjonenes betydning for fortolkningen av et empirisk materiale og for analysenes form, struktur og innhold.

 
Ferdigheter

 • Kan formulere relevante problemstillinger og forskningsspørsmål
 • Kan anvende et teoretisk perspektiv på et empirisk materiale.
 • Kan utføre kvalitative analyser av ulike typer kvalitativt forskningsmateriale

 
Generell kompetanse

 • Kan forstå og forklare hvordan kvalitativ forskning produserer valid kunnskap
 • Kan vurdere kvaliteten på tekster produsert innenfor et kvalitativt forskningsdesign
 • Kan argumentere for kvalitativ forskningsbetydning i kunnskapsutviklingen om ulike fenomener innen det idrettsvitenskapelige feltet

 

Arbeidsformer, arbeidskrav & vurderingsformer

Kurset er basert på aktiv deltakelse fra studentene og legger opp til individuelle presentasjoner, gruppearbeid og fremlegg. I tillegg vil det bli gitt ressursforelesninger i sentrale emner. Alle vil få individuelle tilbakemeldinger både underveis i kurset og i etterkant i forbindelse med innlevering av essay. Essayet skal være på 10 sider og har innlevering innen en måned etter avsluttet undervisning. Deltakelse på emnets undervisning og bestått essay gir 5 studiepoeng.
 

Klageadgang 

Bestemmelser om eksamen og fusk i forskrift om studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole gjelder for arbeider som inngår i PhD-programmets opplæringsdel
 

Kursplan 

Ressursforelesninger om følgende emner: 

 • Historiske og vitenskapsteoretiske linjer i kvalitativ forskning
 • Analyser med et kjønnsteoretisk perspektiv
 • Analyser med et kroppsteoretisk/fenomenologisk perspektiv
 • Analyser med et idrettssosiologisk perspektiv
 • Forskerrolle, forskerposisjon, førforståelse, situering
 • Om å skrive for å oppdage

 
Aktivt studentarbeid knyttet til: 

 • Hva kan kunnskap fra kvalitativ forskning bidra med?
 • Hvem representerer forskeren?
 • Hvordan plassere meg som forsker i forhold til de ulike posisjonene?
 • Fremlegg og diskusjoner om egne analyser
 • Fremlegg og diskusjoner om emnets litteratur