Emneplan Fag og metode

Formålet med fag- og metodeeksamen er å gi kandidaten en mulighet til en faglig og metodisk fordypning innen et idrettsvitenskapelig fagområde. Kandidaten skal utfordres på faglige og metodologiske aspekter med relevans for eget forskningsfelt og avhandling, men skal også få fordypet kunnskap og innsikt innen et bredere idrettsvitenskapelig fagfelt.

Mål - Kandidaten skal:

  • Utvikle innsikt i ulike faglige og metodologiske perspektiver innen et aktuelt idrettsvitenskapelig fagområde
  • Kunne kritisk vurdere teoretisk og empirisk forskningslitteratur innen et aktuelt idrettsvitenskapelig fagområde
  • Kunne begrunne ulike faglige og metodologiske veivalg i eget forskningsfelt med basis i vitenskapsteoretiske perspektiver og aktuell teoretisk og empirisk forskning og forskningsetiske avveininger
  • Fremme ferdighet med hensyn på systematisk skriftlig å sammenstille og syntetisere aktuell forskningslitteratur innen rammen av en avgrenset idrettsvitenskapelig problemsstilling
  • Kunne muntlig redegjøre for, drøfte og begrunne ulike faglige og metodologiske forskningsspørsmål med relevans for eget forskningsfelt

Organisering og arbeidsformer

  1. Individuell 14 dagers hjemmeeksamen innen et oppgitt tema. Oppgaveteksten skal utfordre kandidaten både på faglig fordypning og generell vitenskapelig metode innen forskningsfeltet. Pensumlisten skal reflektere en faglig fordypning tilsvarende 20-25 studiepoeng (minimum ca. 1000 sider) med relevans for kandidatens forskningsfelt og avhandling, men skal også inkludere aktuell teoretisk og empirisk forskning utover eget forskningsfelt. Metodefordypning tilsvarer ca. 5-10 studiepoeng (minimum ca. 500 sider), og skal også inkludere andre typer forskningsdesign og metoder for datainnsamling enn hva som er direkte relevant for eget forskningsarbeid.
  2. Muntlig eksamen med basis i litteraturen til hjemmeeksamen samt den skriftlige besvarelsen.

Du må melde deg til eksamen i dette emnet ved å sende inn oppmeldingsskjema til eksamenskontoret. 

Vurdering

Både den skriftlige og muntlige eksamen skal vurderes til bestått/ikke bestått. Den skriftlige eksamen må være bestått for at kandidaten kan framstille seg til muntlig eksamen.

Litteratur

Det skal senest 8 uker før eksamen utarbeides en pensumliste i samråd med egen veileder etter ovenstående retningslinjer. Komiteen for Forskerutdanning (KFU) skal godkjenne litteraturlisten før eksamen påbegynnes.