Rolle og ansvar KFU

Komite for Forskerutdanning - KFU 

Styret ved NIH har gitt Komité for forskerutdanning (KFU) ansvar for doktorgradsprogrammet.

KFUs sammensetning

KFU består av syv medlemmer, ett medlem fra hver seksjon med varamedlemmer. I tillegg oppnevnes to medlemmer med vararepresentanter fra stipendiatene. Leder av komiteen utpekes av styret blant medlemmene. Komiteens medlemmer er oppnevnt i personlig kapasitet. Fast vitenskapelig tilsatte medlemmer i KFU, oppnevnes av styret for tre år, og stipendiatrepresentanter for 1,5 år. Medlemmene med unntak av stipendiatene, bør ha professorkompetanse.

KFUs ansvar

KFU har ansvar for å kvalitetssikre NIHs doktogradsutdanning.

Dette innebærer ansvar for opptak og at gjennomføring av studiet skjer i henhold til ph.d. forskriften med utflyllende bestemmelser for NIH, herunder:

  • Å ta avgjørelser om opptak til ph.d.-studiet, herunder å godkjenne prosjektbeskrivelsen og å oppnevne veileder
  • Å fungere som sakkyndig komité
  • Å godkjenne årsrapporter
  • Å kunne beslutte at studiet skal avbrytes/termineres
  • Å behandle klage på opptaks- og søknadsbehandling
  • Å behandle klage vedrørende godkjenning av kurs eller andre deler av opplæringsprogrammet
  • Å oppnevne eksamenskommisjoner til Fag- og metode eksamen
  • Å oppnevne bedømmelseskomité
  • Å initiere og gjennomføre felles forskeropplæringstiltak