Rolle og ansvar veileder

Arbeidet med doktoravhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Den fagseksjon som kandidaten er tilknyttet og veilederne skal sammen sikre at ph.d.‐kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø.

Veileders ansvar 

  • Holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan.
  • Følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert tid.
  • Gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger, drøfte og vurdere hypoteser og metoder, drøfte resultater og tolkningen av disse, drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen, herunder disposisjon, språklig form, dokumentasjon m.v., og gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag i forhold til bibliotek, arkiv, etc.
  • Gi veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen.
  • Hjelpe med å føre kandidaten inn i relevante vitenskapelige miljøer
  • Gi veiledning i faglig formidling

 

Oppnevning av veiledere

Ph.d.‐kandidaten skal som hovedregel ha to veiledere, hvor én oppnevnes som hovedveileder. Hovedveileder bør senest oppnevnes på opptakstidspunktet. Hovedveileder har det faglige hovedansvaret for kandidatens utdanningsløp og skal sikre at kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø. Dersom KFU oppnevner ekstern hovedveileder, skal det oppnevnes medveileder fra NIH.

Medveileder

Medveiledere er fagpersoner som gir veiledning innenfor sitt spesialfelt og komplimenterer hovedveileders kompetanse og som slik sett deler det faglige ansvaret for kandidaten med hovedveileder.

Habilitetsreglene i forvaltningslovens andre kapittel ”Om ugildhet” (§ 6‐10) gjelder for veilederne.

Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive forskere. Minst én av de oppnevnte veilederne bør ha tidligere erfaring fra eller opplæring som veileder av ph.d.‐kandidater.

Krav til veileder

Et minimumskrav for hovedveileder er førsteamanuensis kompetanse og doktorgrad. Vedkommende må etter doktorgrad ha vist selvstendig egenproduksjon av vitenskapelig arbeider i publiseringskanaler som er godkjent av Kunnskapsdepartementet til dette formål.

Med vitenskapelig produksjon etter avlagt doktorgrad menes at den i omfang skal tilsvare minimum 4 tidsskriftsartikler hvorav en artikkel kan erstattes av to kapitler i bøker, i full lengde eller minimum en bok.

Med selvstendig egenproduksjon menes at man har hatt hovedansvar for minimum et forskningsarbeid/forskningsprosjekt.

Hovedansvaret for arbeidet signaliseres ved at man er eneforfatter eventuelt førsteforfatter eller sisteforfatter på minst 2 arbeider i disipliner der dette signaliserer hovedansvar for arbeidet.

Når det gjelder kravet om at man må være aktiv forsker operasjonaliseres dette til at noen av arbeidene må være blitt til de siste 5 årene.

For å være hovedveileder kreves det normalt tidligere erfaring som medveileder av ph.d kandidat.

Ved oppnevning av medveileder bør man ta hensyn til veilederteamets samlede kompetanse hvilket innebærer at kravet til medveileder ikke behøver å være likt som for hovedveileder.

En hovedveileder skal ha minimum 60% veiledning. Ved forslag til hoved- og medveileder skal fordelingen mellom dem fremgå.

Arbeidsfordeling mellom hovedveileder og medveileder skal nedfelles i doktorgradsavtalen.