Rolle og ansvar seksjonsleder

 Seksjonsleder har ansvar for følgende:

  • Personalansvar for seksjonens veiledere og stipendiater tilsatt ved NIH og skal påse at eksterne dr.gradskandidater innlemmes i seksjonens fagmiljø.
  • Påse at prosesser og rutiner i dr.gradsløpet skjer i tråd med forutsetninger og tidsplaner
  • Fremme forslag til sakkyndig komité ved søknad om opptak til ph.d. programmet - ved tilsettelse før opptak skal forslag fremmes innen 1 måned fra tilsetting.
  • Fremme forslag til bedømmelseskomite slik at denne er oppnevnt når kandidaten leverer avhandlingen til bedømmelse. Forskriften stiller spesifikke krav til bedømmelseskomiteen
  • Å fastsette dato for disputas i samråd med bedømmelseskomiteen, rektorat og kandidat.
  • Søke å finne løsninger ved utforutsette forsinkelser hos kandidat
  • Påse at veilederforholdet kandidat- veileder fungerer etter intensjonene og avdekke veilederforhold som ikke fungerer
  • Følge opp dr.gradskandidatenes  årsrapportering og avdekke manglende/forsinket progresjon
  • Tilrettelegge for et aktivt og internasjonalt forskningsmiljø
  • Påse at dr.gradskandidatene får fremlegge sin forskning og forskningsresultater