Rolle og ansvar KFU

Styret delegerer til komité for forskerutdanning (KFU) det operative ansvar for at Norges idrettshøgskoles (NIH) doktorgradsprogram blir gjennomført i tråd med styrets strategiske planer, fastsatte mål og resultatkrav slik disse framgår av sentrale styringsdokumenter som strategisk plan, budsjett, overordnet virksomhetsplan, håndbok for kvalitetssikring av utdanning ved NIH, ph.d.-forskriften, kvalitetssystem for NIHs forskerutdanning, studietilsynsforskriften, og for øvrig innenfor gjeldende lover og forskrifter. KFU skal foreslå både langsiktig strategi for høgskolens doktorgradsprogram og planer for det enkelte budsjettår.

KFU har ansvaret for å kvalitetssikre forskerutdanningen ved NIH. Komiteen har et særskilt ansvar for systematisk evaluering og utvikling av selve ph.d.- programmet, inkludert programkvalitet som ledd i utdanningskvaliteten.
Komiteen har ellers et ansvar for kvalitetssikring av forskerutdanningen gjennom ivaretagelse av følgende oppgaver:

  • Ta avgjørelser om opptak til ph.d‐studiet, herunder å godkjenne prosjektbeskrivelsen og å oppnevne veileder
  • Å fungere som sakkyndig komité
  • Godkjenne årsrapporter
  • Kunne beslutte at studiet skal avbrytes/termineres
  • Behandle klage på opptaks‐ og søknadsbehandling
  • Behandle klage vedrørende godkjenning av kurs eller andre deler av opplæringsprogrammet
  • Oppnevne eksamenskommisjoner til Fag‐ og metode eksamen
  • Oppnevne bedømmelseskomité

I tillegg har KFU ansvaret for å initiere og gjennomføre felles forskeropplæringstiltak for stipendiater og/eller fast vitenskapelige ansatte. Styret kan delegere beslutningsmyndighet for enkelte saker vedrørende forskerutdanningen til KFU.

KFU kan opprette andre underutvalg eller komitéer for å ta seg av særskilte oppgaver.

Fast vitenskapelig tilsatte medlemmer i KFU, oppnevnes av styret for tre år, og Stipendiatrepresentanter for 1,5 år. Det skal oppnevnes 7 medlemmer, 1 medlem fra hver seksjon med varamedlemmer. Seksjonsledere kan ikke oppnevnes som medlemmer eller varamedlemmer i KFU. I tillegg oppnevnes to medlemmer med vararepresentanter fra stipendiatene.

Leder av komitéen utpekes av styret blant medlemmene. Komitéens medlemmer er oppnevnt i personlig kapasitet. Avdeling for forskning og bibliotek (AFB) innehar sekretariatsfunksjon. Medlemmene med unntak av stipendiatene, bør ha professorkompetanse. Et minimumskrav er doktorgrad og/eller bli vurdert som professorkompetent.

Komiteen er vedtaksfør når halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak avgjøres ved enkelt flertall. Leder av komiteen har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Det skal føres protokoll fra møtene og denne skal gjøres tilgjengelig for ansatte og studenter.