Rolle og ansvar kandidat

Kandidaten har ansvar for å etterleve plikter i tråd med doktorgradsavtalen, følge forskrift for ph.d. utdanningen og gjeldene lover og regler for forskerutdanning, delta- og bidra aktivt i seksjonens forskermiljø.

Kandidaten skal:

  • Gjennomføre dr.gradsutdanningen i tråd med forskrift for ph.d. utdanningen, gjeldende lover og god forskningsetisk praksis.
  • Gjennomføre dr.gradsutdanningen i tråd med planlagt fremdrift og gjeldende frister.
  • Årlige rapportere om fremdriften i dr.gradsarbeidet - frist 1 september.