Læringsmål

En ph.d.–kandidat innen idrettsvitenskap med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Er i kunnskapsfronten innfor sitt idrettsvitenskapelige fagområde
 • Har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger innen idrettsvitenskap
 • Har innsikt i forskningsmetodikk og grunnleggende spesifikke metodiske problemsstillinger innenfor sitt idrettsvitenskapelige fagområde
 • Kan bidra til å utvikle ny kunnskap innen sitt fagområde
 • Har god kunnskap om etiske regelverk, problemstillinger og dilemmaer knyttet til idrettsvitenskap generelt og sitt spesialområde spesielt.

Ferdighet

Kandidaten:

 • Kan drive forskning og faglig arbeid på internasjonalt nivå
 • Kan formulere problemstillinger, vurdere forskningsdesign, samt planlegge og gjennomføre forskning innen sitt idrettsvitenskapelige fagområde
 • Kan bidra til å utvikle nye teorier, metoder, fortolkninger eller dokumentasjonsformer innen sitt fagfelt
 • Kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre eksisterende kunnskap
 • Kan reflektere over egen forskning og hvordan den eventuelt kan føre til endring av praksis

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kjenner til og kan identifisere relevante forskningsetiske problemsstillinger innen forskning og utøve egen forskning med faglig integritet
 • Kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • Kan delta i internasjonale fagdebatter innen sitt idrettsvitenskapelige fagområde
 • Kan formidle sin kunnskap til allmennheten og delta i samfunnsdebatten
 • Kan vurdere behovet for fornyelse og innovasjon innen sitt fagområde