Veiledning

Arbeidet med doktoravhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Hovedveileder har det faglige hovedansvaret for kandidaten. Medveiledere gir veiledning innenfor sitt spesialfelt og komplimenterer hovedveileders kompetanse. Veilederne skal sammen sikre at ph.d.‐kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø.

Veilederne plikter:
 
  • Å holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan.
  • Å følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert tid.
  • Gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger.
  • Drøfte og vurdere hypoteser og metoder.
  • Drøfte resultater og tolkningen av disse.
  • Drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen, herunder disposisjon, språklig form, dokumentasjon m.v.
  • Gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag i forhold til bibliotek, arkiv, etc.
  • Gi kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen.