Utenlandsopphold

Internasjonalisering er en viktig satsing for NIH og det er en målsetting at NIHs stipendiater deltar aktivt i det internasjonale samarbeidet.

  Doktorgradsstudenter tilsatt i stipendiatstillinger ved NIH kan søke om å få finansiering til utenlandsopphold gjennom Erasmus+ eller strategiske midler 

  Erasmus+ 

  Alle stipendiater ved NIH kan få støtte til utenlandsopphold gjennom Erasmus+. Det er mulig å få støtte til studie-, opplæring-, eller undervisningsopphold ved institusjoner, bedrifter og organisasjoner i Europa. Alle opphold må godkjennes av leder.

  Søknad sendes Internasjonalt kontor

  Studieopphold 

  Korttidsopphold (5-30 dager) ved Erasmus+ partnerinstitusjoner. Gjelder ph.d. og postdoc

  Langtidsopphold (2-12 måneder) ved Erasmus+ partnerinstitusjoner. Gjelder alle studieopphold (bachelor, master, ph.d.)

  Undervisningsopphold

  Oppholdet kan vare fra to dager til to måneder. Du må undervise i minimum åtte timer per påbegynte uke. Seminarer og veiledning regnes også som undervisning.

  Opplæringsopphold

  Oppholdet må vare i minimum to dager. Du kan blant annet få støtte til å delta på seminarer og workshops, opplæring i lab, metodekurs og sommerkurs. 

  Stipendsatser 

  • Studieopphold kortid: 70 € per dag. 
  • Studieopphold langtid: 410/460 € per måned avhengig av lav/høykost land
  • Opplæring/undervisning: Stipendsats for ansatte avhenger av mottakerland: 87/99/112 € per dag i opp til 14 dager. Over 14 dager: 70 % av stipendsats.
  • Reisestipend: 180/275/360 € avhengig av distanse

  Strategiske midler

  Under forutsetning av styrets godkjenning blir det normalt avsatt midler til tiltak som skal stimulere til utenlandsopphold for NIHs stipendiater. Formålet med utenlandsoppholdet er å gi stipendiatene mulighet til å knytte internasjonale kontakter og utvikle et internasjonalt faglig nettverk. KFU behandler søknadene og tildeler midler.

  Følgende retningslinjer gjelder for søknadsprosessen

  Økonomisk støtte til utenlandsopphold kan søkes av dr.gradsstudenter tilsatt i stipendiatstillinger ved NIH. Det kan søkes om økonomisk støtte for utenlandsopphold av kortere eller lengre varighet. Det er en forutsetning at utenlandsoppholdet har oppstart påfølgende år etter søknadsfrist.

  Opphold

  Det kan søkes støtte med utgangspunkt i NFRs satser for forsker som reiser alene, for 2020 er satsen kr. 19.000 pr. mnd. Maksimum støtte som kan tildeles pr. søknad er kr. 60.000. Den økonomiske støtten skal finansiere merkostnader til utenlandsoppholdet. Et eventuelt overskudd vil være skattepliktig. En oversikt over merkostnadene det søkes om støtte til skal fremgå i søknaden.

  Reise

  I tillegg kan det søkes om støtte til reiseutgifter. I søknad om reisestøtte skal det fremgå en oversikt over reiseutgiftene det søkes om støtte til.

  Størrelsen på tildelt økonomisk støtte vil være avhengig av antall søkere og totalt beløp til fordeling.

  Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

  1. Mål og intensjon med utenlandsoppholdet inklusiv publiserings-/produksjonsplan for skriftlige arbeider
  2. Fagmiljø og muligheter for utvikling av faglig nettverk på besøksstedet
  3. Oppholdets relevans for dr.gradsprosjektet og forventet utbytte fra oppholdet
  4. Oversikt over merkostnader og finansiering av oppholdet
  5. Invitasjonsbrev fra universitetet som skal besøkes
  6. Uttalelse fra veileder og seksjonsleder om søknaden anbefales/ikke anbefales

  Søknadsfrist blir publisert på Innersvingen.  Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

  Søknaden sendes til Gro Styrmo. Spørsmål relatert til utlysningen kan rettes til Gro Styrmo, telefon 23 26 20 31.

  Rapportering

  • Om de mål og intensjoner som fremkom i søknaden er oppfylt
  • Redegjøre for oppholdets utbytte og relevans i forhold til dr.gradsprosjektet slik det fremkom i søknaden
  • Rapportere på hva som er produsert i forhold til fremlagt publiserings-/produksjonsplan

  Rapport leveres til Studieavdelingen v/Gro Styrmo innen 1 mnd. etter at reisen er avsluttet. Rapporten legges frem for KFU.

  Dokumentasjon av kostnader

  Den økonomiske støtten til utenlandsopphold skal dekke dokumenterte etablerings- og merutgifter ved forskningsopphold i utlandet. Et eventuelt overskudd vil være skattepliktig. Ved tildeling av økonomisk støtte er mottaker av støtten selv ansvarlig for å dokumentere påløpte utgifter i form av originalkvitteringer og lage en enkel regnskapsoversikt for å dokumentere at det ikke har oppstått noen overskudd i forbindelse med stipendmidlene.

  Reiseregning

  Reisen skal bestilles gjennom reiseoperatøren til NIH (se Innersvingen). Reisestøtten utbetales normalt etter at reiseregning med kvitteringer på reiseutlegg er rapportert i DFØ. Reiseregning leveres umiddelbart etter at reisen er gjennomført.

  Kontakt

  Gro Styrmo

  Gro Styrmo

  Seniorrådgiver

  Telefon: +47 23 26 20 31