Søknad og opptak

Opptak på doktorgradsprogrammet skjer på bakgrunn av søknad. Opptakskrav er toårig masterutdanning i idrettsfag- (120 studiepoeng) med gjennomsnittskarakter B.

Hvem kan søke

Søknadsfrist

Hvordan søke opptak: søknadskjema og vedlegg

Oppnevning sakkyndig komite

Krav til komiteens sammensetning

Kompetansekrav til komiteens medlemmer

Saksbehandling utlyste stipendiatstillinger

 

Hvem kan søke

Du kan søke opptak på NIHs doktorgradsprogram dersom du

 • er ansatt ved NIH som stipendiat etter utlysning av stilling, inklusiv ansettelse som stipendiat på et predefinert prosjekt*.
 • er ansatt som stipendiat i idrettsfag på andre universitet eller tilsvarende stilling/institusjon
 • har fått et doktorgradsprosjekt godkjent/sakkyndig vurdert av NFR, EU, Stiftelsen DAM eller lignende institusjon som skal finansiere all lønn og alle prosjektkostnader.

Alle stipendiatstillinger ved NIH lyses ut på JobbNorge.

Søkere må ha toårig masterutdanning i idrettsfag (120 studiepoeng) og gjennomsnittskarakter B.

*Et predefinert prosjekt innebærer at hovedveileder er utpekt, og at det foreligger en faglig beskrivelse av prosjektet fra det relevante fagmiljøet.

Søknadsfrist

En stipendiat ansatt på NIH etter en utlysning må søke opptak senest seks uker etter tilsettings­tidspunkt.

Dersom kandidaten ikke leverer søknad innen fristen kan dette være oppsigelsesgrunn. 

Søknader basert på ekstern finansiering behandles fortløpende. Tilknytning til fagmiljø, inklusiv bekreftet veileder, må være avklart.

Alle søknader sendes Avdeling for forskning og bibliotek (AFB) . Komite for forskerutdanning (KFU) vedtar opptak, se møteplan KFU.

Hvordan søke opptak: søknadskjema og vedlegg

Søker må fylle ut søknadsskjema (se engelsk skjema - pdf) med personlig informasjon. Signert skjema sendes/leveres Avdeling for forskning og bibliotek: Søker med ekstern finansiering sender til Kaja Stene, søkere med intern finansiering til Gro Styrmo.

Informasjonen som etterspørres i punktene 1-5 skal være egne vedlegg. Punktene 6-10 kan samles i ett dokument.

Vedlegg som skal følge med:

 1. Prosjektbeskrivelse - en faglig redegjørelse for prosjektet, herunder målformulering, problemstillinger/hypoteser samt valg av teoretiske tilnærminger og metode. Den fullstendige prosjektbeskrivelsen skal utgjøre maks 10 sider eksklusiv litteraturliste (12 punktskrift, 1,5 linjeavstand). Bruk gjerne NFRs mal for prosjektbeskrivelse.
  Ved ansettelse på et predefinert prosjekt skal en faglig beskrivelse fra det relevante fagmiljøet legges til grunn for stipendiatens prosjektbeskrivelse og legges ved søknaden.
 2. Fremdriftsplan per semester - plan for arbeid med avhandling og gjennomføring av obligatoriske kurs og midtveisevaluering. Tidsplanen må legge til grunn at obligatorisk opplæring ser gjennomført innen ett år etter opptak. NIH krever også at det skal gjenstå mer enn ett års arbeid med prosjektet.
 3. Redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser og hvordan disse kan avklares. Søknaden skal angi om prosjektet er avhengig av godkjenning fra forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller samtykke fra private (informanter, pasienter, foreldre etc.).
 4. CV og utdanningsbakgrunn – vitnemål med karakterer og kopi av eventuelle FoU-arbeider som enten er publisert eller sendt til publisering.
 5. Forslag på hovedveileder, samt angivelse av tilknytning til aktivt forskningsmiljø. Bekreftelse fra veileder eventuelt også medveileder om faglig veiledning i doktorgradsutdanningen skal vedlegges.  Oppdatert CV fra eksterne veiledere må vedlegges. Det må også framgå om ekstern veileder skal avlønnes og eventuelt hvordan.
 6.  Finansieringsplan – inklusiv dokumentasjon av behov for faglige og materielle ressurser. Eksternfinansierte kandidater må dokumentere full finansiering av doktorgradsstudiet, inklusiv lønn og prosjektkostnader i hele doktorgradsperioden.
 7. Eventuelle planer for opphold ved annen institusjon herunder utenlandske forsknings-institusjoner.
 8. Faglig formidling herunder om man planlegger å levere avhandlingen som en monografi eller om avhandlingen skal bestå av artikler og kappe, hvilket språk avhandlingen planlegges skrevet på og planer for presentasjoner ved nasjonale og internasjonale forskningskonferanser.
 9. Opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter som vil kunne være til hinder for offentliggjøring og offentlig forsvar av avhandlingen.
  NIH forbeholder seg retten til å avslå søknader hvis avtaler med ekstern tredjepart er til hinder for offentliggjøring og offentlig forsvar av avhandlingen eller de immaterialrettslige avtaler som er inngått er så urimelige at NIH ikke bør medvirke til prosjektet.

Oppnevning sakkyndig komite

Alle kvalifiserte søknader om opptak på doktorgradsprogrammet skal vurderes av en sakkyndig komite oppnevnt av NIH.  Komite for Forskerutdanning (KFU) vedtar eventuelt opptak på bakgrunn av komiteens innstilling. 

Unntak: Søknad basert på prosjektbeskrivelse for ett doktorgradsprosjekt, godkjent etter sakkyndig vurdering fra NFR/Stiftelsen DM/EU, trenger ikke ny vurdering.

Instituttleder utarbeider forslag til sakkyndig komité. Forslag til komite skal være begrunnet. Begrunnelsen skal vise hvordan den samlet dekker avhandlingens fagfelt og oppfylle krav til komite:

Krav til komiteens sammensetning

Generelle krav:

 • Begge kjønn er representert
 • Minst ett av medlemmene er uten tilknytning til institusjonen
 • Minst ett av medlemmene er uten hovedstilling ved norske institusjoner.

For bedømmelseskomité (vurdering av avhandling): Komiteen skal ledes av en intern, de to øvrige skal være eksterne.

For eksamenskomité (for fag og metode-eksamen): Komiteen ledes av kandidatens hovedveileder. I tillegg skal det være en intern og en ekstern sensor)

Forslag til komite som ikke oppfyller disse krav må begrunnes særskilt.

Kompetansekrav til komiteens medlemmer

Kompetansekravene til medlemmene av en komite er de samme som kravene til hovedveileder.

Forslag til komite skal foreligge ved kandidatens tilsettingspunkt. Ingen søknader om opptak kan behandles av KFU før forslag til komite er mottatt. Merk også frister for innsending av saker i KFUs møteplan.

Videre saksbehandling søknader:

 1.  KFU oppnevner sakkyndig komité.
 2. Den sakkyndige komitéen har 3 uker på å vurdere doktorgradsprosjektet. Se skjema for vurdering (på norsk og engelsk).
 3. Den sakkyndige vurderingen legges frem for KFU med forslag til vedtak: opptak med eller uten ytterligere kommentarer til prosjektforslaget, omarbeiding og ny innsending av forslaget eller avslag om opptak på programmet.
 4. KFUs vedtak om opptak på doktorgradsprogram sendes søker. Eventuelt avslag skal være begrunnet.
 5. Dersom prosjektbeskrivelsen ikke blir godkjent, får kandidaten anledning til å levere én (1) revidert prosjektbeskrivelse. Frist for å levere revidert prosjektbeskrivelse er 14 dager. Samme komité vurderer kandidatens reviderte versjon.
 6. Ved avslag på søknad om opptak må kandidaten fratre sin stipendiatstilling.

Klage på opptaks- og søknadsbehandling sendes Avdeling for forskning og bibliotek (AFB) for behandling i KFU. Hvis KFU opprettholder tidligere vedtak, kan klagen ankes inn til Den sentrale klagenemd.

Søknader som klart ikke oppfyller opptakskravene kan ikke forvente å bli besvart eller behandlet.

Saksbehandling utlyste stipendiatstillinger

Instituttleder (IL) har ansvar for at det utarbeides en temabeskrivelse (1/2 side) som så sendes personal- og økonomiavdeling (PØ).

Ved predefinerte prosjekt skal en faglig beskrivelse fra det relevante fagmiljøet ligge til grunn for utlysningen. Beskrivelsen skal senere legges ved søknaden om opptak.

PØ utarbeider fullstendig utlysningstekst. Teksten skal godkjennes av Tilsettingsutvalget (TU).

Stilling lyses ut på JobbNorge.

Etter fristen kontrollerer AFB at søkerne tilfredsstiller opptakskravene. Leder for KFU, IL og PØ informeres ved avvik.

IL rangerer søkerne og innstiller til ansettelse.

Innstilling må godkjennes av TU før søker innstilt nr 1 får tilbud om ansettelse. Ansettelse gjøres med forbehold om opptak på doktorgradsprogrammet.

Kandidat må søke om opptak senest seks uker etter tilsetting. Se over om hvordan søke opptak.