Rapportering og midtveisevaluering

Alle kandidater skal redegjøre for progresjon i doktorgradsarbeidet i egen årsrapport. Kandidater som er tatt opp på programmet etter 1. august 2020 skal også gjennomføre en midtveisevaluering. Midtveisevaluering skal gjennomføres midtveis i løpet (fortrinnsvis 3. semester for kandidater med treårskontrakt og 4. semester for kandidater med fireårskontrakt) og senest ett år før planlagt innlevering av avhandlingen.

Kandidat skal årlig  utarbeide en rapport som redegjør for studieprogresjonen. Frist for rapportering er 1. september hvert år. Kandidat og veileder skriver hver sin rapport. Rapportene behandles og godkjennes av KFU før de blir lagt fram for instituttet til orientering. 

Kandidater som er tatt opp på doktorgradsprogrammet etter 1. august 2020 skal i tillegg gjenomføre en midtveisevaluering.  Midtveisevaluering skal være en anledning for kandidaten til å presentere sitt arbeid for fagpersoner utenfor veilederkretsen og få konstruktiv tilbakemelding og anbefalinger for videre progresjon. Ordningen omfatter også kandidater med ekstern arbeidsgiver.

Midtveisevalueringen, inkludert forberedelser, er en obligatorisk del av opplærings-programmet på ph.d.-studiet og gir en uttelling på 5 SP.

Formål

 • Evalueringen skal bidra til å heve kvaliteten på forskningsarbeidet og sikre fullføring på normert tid.
 • Evalueringen skal gi kandidaten tilbakemelding på hvordan prosjektet ligger an kvalitetsmessig og tidsmessig, og gi innspill og anbefalinger for videre progresjon.
 • Midtveisevalueringen skal være en sentral og obligatorisk del av NIH og instituttets oppfølging av kandidaten, i tillegg til ordinær veiledning, årlig fremdriftsrapportering og medarbeidersamtaler.

Gjennomføring

 • Komité for midtveisevaluering skal bestå av to medlemmer. Så fremt mulig skal begge kjønn være representert. Det bør etterstrebes at ett av medlemmene er uten tilknytning til NIH.
 • Hovedveileder fungerer som administrator av komitéen.
 • Kandidaten leverer tekstutkast i form av utkast til kapitler eller artikler senest seks uker før evalueringen.
 • Evalueringen innledes med at kandidaten redegjør for prosjektet sitt basert på oversendt skriftlig materiale (20 minutter). Komitemedlemmene fungerer som opponenter og leder deretter en samtale med kandidaten.
 • For å sikre et godt læringsutbytte er det viktig at komiteen vektlegger en kritisk-konstruktiv og støttende samtale med kandidaten.
 • Midtveisevalueringen gjennomføres som en minidisputas med en varighet på inntil 2 timer. Evalueringen skal være åpen for aktuelt fagmiljø.

Evaluering og oppfølging

 • Midtveisevalueringen skal resultere i en skriftlig vurdering fra komiteen (jf. vedlagte skjema), med vekt på konstruktive tilbakemeldinger og anbefalinger for videre progresjon.
 • Vurderingene (eget skjema) Skjemaet overleveres kandidat, veileder, instituttleder og
 • Veilederteamet følger opp at komiteens anbefalinger følges

Se emneplan for Midtveisevaluering for detaljer.

KFU er ansvarlig for å avdekke manglende progresjon i avhandlingsarbeidet, mangler ved veiledningen samt å iverksette tiltak for å korrigere dette. KFU skal påse at kvalitetssikringssystemet fungerer og kan ved utilfredsstillende rapporter beslutte at studiet skal avbrytes/termineres.