Rapportering

Alle kandidater skal redegjøre for progresjon i doktorgradsarbeidet i egen årsrapport. Kandidater som er tatt opp på programmet etter 1. august 2020 skal også gjennomføre en midtveisevaluering.

Kandidat skal årlig  utarbeide en rapport som redegjør for studieprogresjonen. Frist for rapportering er 1. september hvert år. Kandidat og veileder skriver hver sin rapport. Rapportene behandles og godkjennes av KFU før de blir lagt fram for instituttet til orientering. 

Kandidater som er tatt opp på doktorgradsprogrammet etter 1. august 2020 skal i tillegg gjenomføre en midtveisevaluering. Dette skal være en anledning til å få konstruktive tilbakemeldinger og anbefalinger for videre progresjon.

Midtveisevalueringen skal gjennomføres fortrinnsvis 3. semester for kandidater med treårskontrakt og 4. semester for kandidater med fireårskontrakt - og senest ett år før planlagt innlevering av avhandlingen.

Se emneplan for Midtveisevaluering (pdf) for detaljer.

KFU er ansvarlig for å avdekke manglende progresjon i avhandlingsarbeidet, mangler ved veiledningen samt å iverksette tiltak for å korrigere dette. KFU skal påse at kvalitetssikringssystemet fungerer og kan ved utilfredsstillende rapporter beslutte at studiet skal avbrytes/termineres.