Søknad

Søker må fylle ut eget søknadsskjema og levere vedlegg i henhold til spesifikasjonene nedenfor. Vi oppfordrer til at søknader sendes elektronisk.

To-årig mastergrad i idrettsvitenskap - 120 studiepoeng

Annen utdanning på samme nivå med idrett i fagkretsen

Minimum gjennomsnittskarakter B/2,5

 

Søknader for opptak med ekstern finansiering og til predefinerte prosjekter blir vurdert fortløpende.  For utlyste stipendiatstillinger - se lenke nederst på siden - Ledige stillingar (jobbnorge).
 
Søknadsskjema 
 
Søknaden skal inneholde følgende informasjon/vedlegg (framgår også av søknadsskjema):
 1. Prosjektbeskrivelse: Prosjektbeskrivelse skal omfatte en faglig redegjørelse for prosjektet, herunder målformulering, problemstillinger/hypoteser samt valg av teoretiske tilnærminger og metode. Den fullstendige prosjektbeskrivelsen skal utgjøre maks 10 sider eksklusiv litteraturliste (12 punktskrift, 1,5 linjeavstand).
 2. Fremdriftsplan: Fremdriftsplanen skal inneholde tidsplan pr. semester og skal i tillegg til å vise fremdriften i arbeidet med doktoravhandlingen inneholde plan for gjennomføring av kurs i vitenskapsteori og etikk, fag- og metode eksamen  og metodekurs.
 3. Finansieringsplan:
  For søkere til stipendiatstilling finansiert av NIH:
  Dersom kostnadene til gjennomføring av doktorgradsarbeidet overskrider det annum som er tilgjengelig, skal det redegjøres for finansiering av merkostnaden.
  For eksternfinansierte kandidater:
  Redegjørelse for finansiering av doktorgradsstudiet (lønn og prosjektkostnader). Bekreftelse på finansieringen må vedlegges.
 4. Spesielle behov: Dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser.
 5. Utenlandsopphold: Redegjørelse for eventuelle planer for opphold ved annen institusjon herunder utenlandske forskningsinstitusjoner
 6. Faglig formidling: Redegjørelse for faglig formidling herunder om man planlegger å levere avhandlingen som monografi eller artikkelbasert og planer for presentasjoner ved nasjonale og internasjonale forskningskonferanser 
 7. Immaterialrettslige restriksjoner: Opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter som vil kunne være til hinder for offentliggjøring og offentlig forsvar av avhandlingen.
 8. Forslag på hovedveileder og biveiledere: Forslag om veileder og tilknytning til aktivt forskningsmiljø. Hvis søknad inkluderer forslag om medveileder skal planlagt fordeling være angitt. Bekreftelse fra veileder og eventuell medveileder må vedlegges.Dersom veileder er ekstern skal oppdatert CV vedlegges.
 9. Rettslige og etiske problemstillinger: Redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser og hvordan disse kan avklares. Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private (informanter, pasienter, foreldre etc.).
 10. Utdanningsbakgrunn: Dokumentasjon for den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket.Dette innebærer kopi av vitnemål med karakterer og kopi av eventuelle FoU-arbeider som enten er publisert eller sendt til publisering.

Prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, forslag om veileder(e), rettslige og etiske problemstillinger, CV/utdanningsbakgrunn skal være egne vedlegg. Øvrig informasjon/dokumentasjon kan settes sammen til ett vedlegg.