Tilsetting ved predefinerte prosjekter

Saksgang
(Som følge av endring i NIHs ph.d. forskrift pr. mars 2010, revidert juni 2018)

Tilsetting i stipendiatstilling og opptak på dr.gradsprogrammet ved predefinerte prosjekter.

Det forutsettes at kandidat er opptatt på ph.d. studiet innen 3 mnd. fra tilsetting (forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat).

1. Instituttleder (IL) er ansvarlig for å utarbeide temabeskrivelse (1/2 side) for stipendiatstillingen som sendes personal.

2. Personal utarbeider fullstendig utlysningstekst som godkjennes av AU.

3. Utlysning av stilling.

4. AFB varsles om stipendiatutlysningen og søknadsfristens utløp av PØ. AFB kvalitetssikrer søkerne i forhold til ph.d. forskriftens opptakskrav (1 uke). Ved avvik i forhold til krav skal L-KFU, IL og personal informeres.

5. Intervjuprosess og innstilling. IL foretar en rangering av søkerne.

6. Kandidat innstilt som nr. 1 tilsettes (AU) under forutsetning av opptak på dr.gradsprogrammet.

7. Kandidaten får 1 mnd. til å skrive prosjektbeskrivelse i samarbeid med påtenkt veileder.

8. IL fremmer forslag til sakkyndig komité så snart det er klart hvem som skal tilsettes i den utlyste stipendiatstillingen.

- Komiteen skal bestå av tre medlemmer

- Leder av komiteen skal være intern og minst ett av medlemmene skal vær ekstern

- For øvrig gjelder ph.d. forskriftens krav til komiteer

9. Alle søkere til dr.gradsprogrammet skal vurderes av en sakkyndig komité.

10. KFU oppnevner sakkyndig komité på bakgrunn av forslag fra IL.

11. Innen 1 mnd. fra tilsetting må kandidaten levere fullstendig søknad om opptak på dr.gradsprogrammet (iht. phd forskriften) til AFB.

12. Dersom kandidat ikke leverer søknad innen fristen kan dette være oppsigelsesgrunn.

13. Prosjektbeskrivelsen og gjeldende prosjektvurderingsskjema sendes umiddelbart til den sakkyndige komiteen som får inntil 3 uker på sitt arbeid.

14. AFB mottar komiteens vurdering fra PØ.

15. AFB legger saken frem for KFU som fatter vedtak om opptak/avslår søknad om opptak og oppnevner veileder.

16. Ved avslag om opptak må kandidaten fratre sin stipendiatstilling.

 *Unntak fra gjeldende saksgang:

Stipendiattilsettinger der prosjektet har vært gjenstand for en vitenskapelig sakkyndig vurdering i NFR, EU, Helse og Rehab. eller lignende og prosjektet gjelder kun for ett dr.gradsprosjekt.

I disse tilfeller gjelder saksgang pkt. 1- 6, 11-12 og 15 -16.

For større ”paraplyprosjekter” som omfatter flere dr.gradsprosjekter gjelder normal saksgang.