Opptakskrav

NIH stiller spesifikke krav til søkeres utdanningsbakgrunn og til oppnådde karakterer.

Krav til utdanning:
For å bli opptatt til doktorgradsprogrammet ved NIH må søkeren normalt ha oppnådd en toårig mastergrad (120 studiepoeng) i idrettsvitenskap/ graden idrettskandidat eller ha annen utdanning på samme nivå med idrett i fagkretsen, eller på annen måte kunne dokumentere idrettsfaglig kunnskap og innsikt på tilsvarende nivå. En mastergrad innen et annet fagområde med idrettsfaglig masteroppgave, kan være et eksempel på dette.
 
Karakterkrav:
Søkere til doktorgradsstudiet skal ha oppnådd minimum gjennomsnitts-karakteren B/2.5 eller bedre i mastergraden/hovedfagsstudiet. 
 
Unntak fra dette kravet kan i særskilte tilfeller fravikes for søkere som på bakgrunn av en helhetsvurdering, kan dokumentere omfattende idrettsvitenskapelig kunnskap med særlig vekt på FoU-arbeid.
 
KFU fatter vedtak om opptak og oppnevner veileder(e). Vedtak om opptak fattes på grunnlag av en samlet vurdering av søknaden.
 
Opptak avslås dersom:
  • Søker ikke vil kunne oppfylle kravet om at minimum ett år av prosjektet skal gjennomføres etter at vedkommende er tatt opp på ph.d. utdanningen.
  • Avtale med ekstern tredjepart er til hinder for offentliggjøring og offentlig forsvar av avhandlingen
  • De immatrialrettslige avtaler som er inngått er så urimelige at NIH ikke bør medvirke i prosjektet
Kandidaten mottar brev som bekrefter KFUs vedtak om opptak på NIHs doktorgradsprogram. Eventuelt avslag skal også gis skriftlig og skal være begrunnet.