Doktorgradsavtale

Så snart som mulig etter at kandidaten er tatt opp på ph.d.programmet skal det inngås en doktorgradsavtale. Avtalen består en generell del A og en veilederdel B. For eksterne kandidater inngås også en del C.

Se skjema for avtale her. 

Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i opptaksperioden og skal sikre at kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø og legge til rette for at ph.d. utdanningen skal kunne gjennomføres til avtalt tid.

Startdato for avtalen settes lik startdato for finansieringen.

Avtaleperioden

Ph.d. utdanningen er normert til 3 års fulltidsstudier.

For kandidater med arbeidsplikt (normalt 25%) utgjør avtaleperioden 4 år.
 
Det er ikke anledning til å planlegge gjennomføring av ph.d. utdanningen med en studieprogresjon lengre enn 6 år.
 
Maksimaltid i ph.d. programmet er 8 år fra startdato. Lovfestede permisjoner og pliktarbeid medregnes ikke.
 
Ved lovhjemlede avbrudd forlenges avtaleperioden tilsvarende.
 
Ved opptaksperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter iht. ph.d. avtalen, slik at kandidaten kan miste rett til veiledning, kursdeltagelse, og tilgang til institusjonens infrastruktur. Kandidaten kan likevel søke om å få levere inn avhandlingen til bedømmelse for ph.d. graden.
 
NIH kan forlenge avtaleperioden etter begrunnet søknad jamfør retningslinjer for forlenget tilsetting.