Oppstart

Ved opptak vil du også få tilknytning til et faginstitutt. Instituttleder og kontorsjef er dine viktigste kontaktpersoner for praktiske spørsmål.

Adgangskort og e-postadresse

Instituttet har ansvar for at du får adgangskort og e-postadresse ("@nih.no"). 

Intranett og hjemmeside:

NIHs intranett er Innersvingen. Vi anbefaler at du bruker litt tid på å gjøre deg kjent med intranett og hjemmeside og følger med på oppdateringene begge steder. 

Innersvingen er bare tilgjengelig for ansatte ved NIH. Her finner du blant annet informasjon om:

  • Helse – Miljø – Sikkerhet (HMS)
  • Hovedverneombud
  • Referat fra styremøter og allmøter
  • Referat fra FL (Faglig ledelse – rektor, prorektor og instituttledere) 
  • Referat fra KFU (Komite for forskerutdanning)
  • Fagforeninger
  • Bedriftsidrettslag

Noen institutter bruker Innersvingen også til intern kommunikasjon. 

Hjemmesiden "nih.no" er tilgjengelig for alle. Som doktorgradsstipendiat anbefaler vi spesielt at du kjenner til sidene om

  • Forskningsetikk
  • Prosjektadministrasjon
  • Bibliotek

Doktorgradsavtale:

Avtalen blir utarbeidet så snart KFU har godkjent opptak. I avtalen blir blant annet stipendiatperioden spesifisert (oppstart og avslutning), hvor mye et eventuelt pliktarbeid skal utgjøre, og hvor du skal ha arbeidsplass. Det er Avdeling for forskning og bibliotek (AFB) som utarbeider og sender den til deg.

Se mal for doktorgradsavtale (pdf)

Veileder og eventuell medveileder blir oppnevnt samtidig som du ble tatt opp på doktorgradsprogrammet. Doktorgradsavtalen spesifiserer også deres rolle og ansvar.

Doktorgradsavtalens del A skal signeres av deg og av instituttleder, del B av deg og veileder(e). Du har ansvar for å få disse signaturene. Så sender du avtalen til AFB endelig ferdigstillelse (signatur av leder for AFB på del A).

For stipendiater som er ansatt utenfor NIH eller med eksterne midler vil doktorgradsavtalen også ha en del C som skal undertegnes av deg, av representant for den eksterne partner og av NIHs administrerende direktør. Du må sørge for å få signatur fra ekstern part før endelig signering for NIH.

Veileder:

Veileder og eventuell medveileder ble oppnevnt ved opptaket. Du finner mer informasjon i doktorgradsavtalen del B og under Veileder – rolle og ansvar

Veileder/medveileder oppnevnes for hele stipendiatperioden.

Av ulike grunner kan instituttleder/veileder ønske at det oppnevnes en ny veileder. KFU kan oppnevne en ny veileder etter forslag fra instituttleder.

Ved en konflikt mellom veileder og kandidat har instituttleder ansvar for å innkalle begge parter til en samtale. Instituttleder har ansvar for å følge opp saken og begge parter har rett til å legge fram sitt syn.  Dersom det ikke er mulig å løse situasjonen, og en eller begge parter ber om at veilederavtalen oppheves, skal saken legges fram for KFU. Leder for KFU kan høre partene før ny veileder oppnevnes av KFU.

Personalspørsmål:

Som hovedregel har instituttleder personalansvar for deg. Unntak er hvis instituttleder er oppnevnt som faglig veileder – da skal en annen instituttleder være oppnevnt til å ha personalansvar. Praktiske spørsmål om arbeidstid/ferier/permisjoner/arbeidsplan skal fortsatt tas med instituttleder.

Hvert faginstitutt har også egne kontaktpersoner i Personal- og Økonomiavdeling.

Permisjon og forlenget tilsettelse:

se «Permisjon og forlenget tilsettelse» for ulike typer permisjoner og redusert arbeidstid.

PhD on Track:

PhD On Track har samlet informasjon om alt fra litteratursøk til hvordan vurdere kvaliteten på et tidsskrift, og kan være et nyttig hjelpemiddel.

NIHSPO 

Alle stipendiater blir automatisk passivt medlem i NIHSPO. Les mer om organisasjonen her: NIH Stipendiat- og postdoktororganisasjon | Norges idrettshøgskole