Fag og metode - In depth academic and methodological study

Det skal avlegges en fag- og metode-eksamen innen første år etter at studiet har startet. Denne eksamen skal inneholde en skriftlig og en muntlig komponent. Dette emnet er bare aktuelt for kandidater som ble tatt opp før 1. august 2020. Fortløpende påmelding.

Informasjon

Dato

1. januar - 31. desember

Sted

Hjemme - NIH

Tid

kl.00:00

Om

Formålet med fag- og metodeeksamen er å gi kandidaten en mulighet til en faglig og metodisk fordypning innen et idrettsvitenskapelig fagområde. Kandidaten skal utfordres på faglige og metodologiske aspekter med relevans for eget forskningsfelt og avhandling, men skal også få fordypet kunnskap og innsikt innen et bredere idrettsvitenskapelig fagfelt

Mål - kandidaten skal:

  • Utvikle innsikt i ulike faglige og metodologiske perspektiver innen et aktuelt idrettsvitenskapelig fagområde
  • Kunne kritisk vurdere teoretisk og empirisk forskningslitteratur innen et aktuelt idrettsvitenskapelig fagområde
  • Kunne begrunne ulike faglige og metodologiske veivalg i eget forskningsfelt med basis i vitenskapsteoretiske perspektiver og aktuell teoretisk og empirisk forskning og forskningsetiske avveininger
  • Fremme ferdighet med hensyn på systematisk skriftlig å sammenstille og syntetisere aktuell forskningslitteratur innen rammen av en avgrenset idrettsvitenskapelig problemsstilling
  • Kunne muntlig redegjøre for, drøfte og begrunne ulike faglige og metodologiske forskningsspørsmål med relevans for eget forskningsfelt

Program

Organisering og arbeidsformer:

  1. Individuell 14 dagers hjemmeeksamen innen et oppgitt tema. Oppgaveteksten skal utfordre kandidaten både på faglig fordypning og generell vitenskapelig metode innen forskningsfeltet. Pensumlisten skal reflektere en faglig fordypning tilsvarende 20-25 studiepoeng (minimum ca. 1000 sider) med relevans for kandidatens forskningsfelt og avhandling, men skal også inkludere aktuell teoretisk og empirisk forskning utover eget forskningsfelt. Metodefordypning tilsvarer ca. 5-10 studiepoeng (minimum ca. 500 sider), og skal også inkludere andre typer forskningsdesign og metoder for datainnsamling enn hva som er direkte relevant for eget forskningsarbeid. 
  2. Muntlig eksamen med basis i litteraturen til hjemmeeksamen samt den skriftlige besvarelsen.

Praktisk informasjon

KFU oppnevner eksamenskommisjon og godkjenner pensumliste. Pensumlisten skal utarbeides i samarbeid mellom kandidat og veileder. Forslag til komité og pensumliste sendes inn til KFU av veileder, senest 8 uker før eksamen.

Komiteen ledes av kandidatens hovedveileder. I tillegg skal det være en intern og en ekstern sensor. 

Teksten sendes på epost fra studieavdelingen klokka 10.00 første eksamensdag.

Vurdering

Både den skriftlige og muntlige eksamen skal vurderes til bestått/ikke bestått. Den skriftlige eksamen må være bestått for at kandidaten kan framstille seg til muntlig eksamen.

Veileder utformer forslag til den skriftlige oppgaveteksten som godkjennes av eksamenskomiteen. Oppgaveteksten til eksamen skal ha en idrettsfaglig vinkling og skal utfordre kandidaten både på faglig fordypning og generell vitenskapelig metode. Ved muntlig eksamen skal det gis tilbakemelding på oppgaven og eksamineres fra oppgaven og pensum.

Påmelding

Du melder deg opp ved å sende en epost til Trude Borlaug i Studieavdelingen. Vennligst oppgi studentnummer alternativt fødselsdato (ikke fødselsnummer). Du må også oppgi ønsket startdato for oppgaven og navn på veileder.