Prøveforelesning og disputas

Prøveforelesning

Etter at avhandlingen er funnet verdig til å forsvares skal kandidaten holde prøveforelesning over et oppgitt emne som en selvstendig del av doktorgradsprøven.  Hensikten er å prøve kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema og evne til å formidle disse i en forelesningssituasjon.
 
Følgende retningslinjer gjelder for prøveforelesning:
 • Kandidaten får tildelt tittel på prøveforelesningsemnet ti arbeidsdager før forelesningen.
 • Emnet for forelesningen skal ikke stå i direkte forbindelse med temaet for avhandlingen.
 • Prøveforelesningen skal skje på avhandlingsspråket med mindre institusjonen (KFU) godkjenner et annet språk.
 • Dersom kandidaten ønsker at prøveforelesningen skal skje på et annet språk enn avhandlingen, må kandidaten søke om dette samtidig med at det søkes om å få avhandlingen bedømt.
 • Bedømmelseskomiteen avgjør om prøveforelesningen er bestått eller ikke bestått. Det skal begrunnes dersom prøveforelesningen anbefales ikke bestått. Det stilles krav om oppnådd laudabelt resultat/B for å få bestått.
 • Prøveforelesningen skal være bestått før disputas kan avholdes.
Prøveforelesningen ved NIH skal rettes inn mot ”en tenkt, opplyst, akademisk allmennhet” i denne sammenheng forstått som ”en forsamling idrettsforskere og idrettsstudenter i høyere grads studier”.
 
Kommentar: Det settes av max 45 minutter til prøveforelesningen - legg gjerne opp til en presentasjon på 42 minutter så blir det litt tid til spørsmål. 
 
Disputas

Offentlig forsvar av avhandlingen, disputas, skal finne sted etter at prøveforelesningen er avholdt og godkjent, og normalt innen to måneder etter at KFU har funnet avhandlingen verdig til å forsvares.

Følgende retningslinjer gjelder for disputas:
 • Seksjonsleder har ansvar for å fastsette dato for disputas i samråd med bedømmelseskomiteen, rektorat og kandidat.
 • Tid og sted for disputasen skal kunngjøres minst ti (10) arbeidsdager før den avholdes.
 • Den komiteen som opprinnelig har bedømt avhandlingen, bedømmer også disputasen.
 • Disputasen skjer på avhandlingsspråket med mindre KFU, etter forslag fra bedømmelseskomiteen, godkjenner et annet språk.
 • Dersom bedømmelseskomiteen ønsker at disputasen skal skje på et annet språk enn avhandlingsspråket, må den foreslå dette for KFU samtidig med at bedømmelsen oversendes KFU.
 • Det skal normalt være to opponenter. De to opponentene skal være medlemmer av bedømmelseskomiteen og utpekes av KFU.
 • Det offentlige forsvaret ledes av den institusjonen bemyndiger. Den som leder disputasen, gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen.
 • Deretter redegjør ph.d-kandidaten for hensikten med og resultatene av den vitenskapelige undersøkelsen. Denne redegjørelsen bør ikke overskride 30 minutter.
 • Førsteopponenten innleder opposisjonen og andreopponenten avslutter opposisjonen. Institusjonen kan eventuelt fastsette en annen oppgavefordeling mellom opponentene og mellom doktoranden og førsteopponenten.
 • Etter at begge opponenter har avsluttet sin opposisjon, gis de øvrige tilstedeværende anledning til å kommentere ex auditorio. En av opponentene avslutter opposisjonen.
 • Disputasleder avslutter disputasen.

Bedømmelseskomitéen avgir innstilling til institusjonen der den gjør rede for hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. Innstillingen skal konkludere med om disputasen er godkjent eller ikke godkjent. Innstillingen skal begrunnes dersom disputasen anbefales ikke godkjent.