Innlevering

Skriftlig søknad om å få avhandlingen bedømt kan først leveres når opplæringsdelen er godkjent. Søknaden om å få avhandlingen bedømt sendes eller leveres til Norges idrettshøgskole ved Avdeling for forskning og bibliotek sammen med 6 eksemplarer av avhandlingen. Se mal/forslag til følgebrev innlevering til høyre.

Sammendrag
Kandidaten skal levere et kortfattet sammendrag (1 side) av avhandlingen på norsk og engelsk. Dersom avhandlingen hverken er skrevet på norsk eller engelsk skal det i tillegg leveres et sammendrag på avhandlingens språk. Sammendraget skal inngå først i avhandlingen.

Opphavsrett og doktoravhandlinger
Mange forlag har svært strenge regler for bruk av artikler de har utgitt i sine tidsskrifter. Før innlevering av doktoravhandlingen må det undersøkes hva forlagene tillater – og i noen tilfeller må det innhentes tillatelse for bruk av artikler. Da det noen ganger tar lang til å få svar fra forlag, bør dette gjøres før innlevering av avhandlingen. Biblioteket ved Elin Hecker er behjelpelig med å avklare dette, men hun er da avhengig av en liste over dine papers (forfattere, tittel, tidsskrift, år) samt hvilken versjon av artiklene du skal bruke (innsendt, akseptert, siste tekstversjon eller tidsskriftets pdf-versjon). Ta kontakt med Elin.Hecker@nih.no for hjelp med dette.

Innlevering av avhandling til bedømmelse
I henhold til  phd-forskriften (§ 13.1) er det en forutsetning at opplæringsprogrammet er gjennomført før innlevering av avhandling kan finne sted.

Skriftlig søknad om å få avhandlingen bedømt leveres sammen med:

  • 6 eksemplarer av avhandlingen. For trykking av avhandlingen, ta kontakt med trykkeri@nih.no for å avtale tid.
  • Tillatelse fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og Datatilsynet skal legges ved som vedlegg i avhandlingen der dette er aktuelt.
  • Medforfattererklæringer hvor dette er påkrevd (se mal til venstre)
  • Erklæring om doktorgradsarbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang.
  • Erklæring om at doktorgradsarbeidet ikke er levert inn til bedømmelse ved annen institusjon.
  • Ved artikkelbasert avhandling, tillatelse til bruk av forlagets versjon av artikkelen i doktoravhandlingen.
  • Bekreftelse på at opplæringsprogrammet er gjennomført. dvs. avlagt fag- og metode eksamen, kurs i vitenskapsteori og metodekurs. Bekreftelse fås i studieavdelingen hos Tonje Larsson, tonje.larsson@nih.no.

Språk – prøveforelesning og disputas
Dersom kandidaten ønsker at prøveforelesningen skal skje på et annet språk enn avhandlingen, må kandidaten søke om dette samtidig med at det søkes om å få avhandlingen bedømt (§ 19.1). Dersom bedømmelseskomiteen ønsker at forsvaret skal skje på et annet språk enn avhandlingsspråket, må den foreslå dette for KFU samtidig med at bedømmelsen oversendes KFU (§ 19.2)

Retting av formelle feil i avhandlingen
Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares for ph.d. graden. Ph.d.‐kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet. Søknad om retting av formelle feil må leveres inn senest fire (4) uker før komiteens frist for avlevering av innstilling og kan bare skje én gang.

Behandling av søknaden
Komité for forskerutdanning (KFU)  behandler søknad om å få avhandlingen bedømt. Søknad som ikke fyller kravene skal avvises.

KFU kan også avvise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er åpenbart at avhandlingen ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en komité.
 
Offentliggjøring
Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputas. Avhandlingen gjøres tilgjegnelig i den form den ble innlevert til bedømmelse, eventuelt etter omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpig kommentarer. Senere artikkelutgaver enn de som ble sendt inn til bedømmelse kan ikke benyttes. 
 

Kontakt

Gro Styrmo

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 31

Kaja Stene

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 95