Innlevering

Kandidat søker om å få avhandlingen dømt - det er en forutsetning at oppæringsdelen er gjennomført og bestått.

Innholdsoversikt:

Innlevering til bedømming

Søknad om innlevering

Opphavsrett

Språk

Trykking av avhandling

Nye versjoner - errata

Forslag oppsett avhandling - artikkelbasert

Når kan avhandling leveres til bedømming?

Skriftlig søknad om å få avhandlingen bedømt kan først leveres når opplæringsdelen er godkjent. For søkere som er tatt opp på doktorgradsprogrammet etter 1. august 2020 må opplæring være gjennomført seks måneder før innlevering.

Søknaden om å få avhandlingen bedømt sendes eller leveres til Norges idrettshøgskole ved Avdeling for forskning og bibliotek (AFB) sammen med 6 trykte eksemplarer av avhandlingen. 

Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares for ph.d. graden. 

Hva skal søknaden inneholde:

 • Bekreftelse om at all opplæring er godkjent. Dokumentasjon skal vedlegges - denne kan hentes ut fra Vitnemålsportalen.
 • Erklæring om at doktorgradsarbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller annen gang.
 • Erklæring om at doktorgradsarbeidet ikke er levert til bedømmelse ved annen institusjon.
 • Bekreftelse på at forlaget har gitt tillatelse til bruk av den aktuelle artikkelversjonen. Les mer om Opphavsrett nedenfor.
 • Der det er aktuelt - bekreftelse på at forskningsprosjektet er gjennomført i tråd med vurderinger/godkjenninger gjort av Norsk senter for databehandling (NSD), Regionale etiske komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)og andre relevante tilsynsorganer.

Opphavsrett og doktorgradsavhandlinger:

Mange forlag har regler for bruk av artikler de har utgitt i sine tidsskrifter. Før innlevering av doktoravhandlingen må det undersøkes hva forlagene tillater – og i noen tilfeller må det innhentes tillatelse for bruk av artikler.  Elin Hecker på biblioteket er behjelpelig med å avklare dette, og hun trenger en liste over dine papers (forfattere, tittel, tidsskrift, år) samt hvilken versjon av artiklene du skal bruke (innsendt, akseptert, siste tekstversjon eller tidsskriftets pdf-versjon). 

Dette bør gjøres før innlevering av avhandlingen (gjerne 1 måned før), da det noen ganger tar lang tid å få svar fra forlag.

Språk for prøveforelesning og disputas:

Hvis kandidaten ønsker at prøveforelesning skal skje på et annet språk enn avhandlingsspråket, må dette søkes om samtidig som at det søkes om å få avhandlingen bedømt. 

Hvis bedømmelseskomiteen ønsker at forsvaret skal skje på et annet språk enn avhandlingsspråket, må komiteen søke KFU om dette samtidig som bedømmelsen oversendes.

Rutine for trykking av avhandling

Avtale om tid for trykking meldes en uke før innleveringsfrist, fil oversendes senest kl 08:00 samme dag som oppgaven skal leveres. 

 • Filformat: Pdf
 • Trykkeformat: A4
 • Opplag: 6

Ellers: Ingen krav til layout/typografi. Oppgaven bindes med lim i ryggen og plast omslag.

Ny versjon av artikler og errata - retting av formelle feil

Senere artikkelutgaver enn de som ble sendt inn til bedømmelse kan ikke benyttes.

Ph.d.‐kandidaten kan etter innlevering søke KFU om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet. Søknaden må sendes inn senest fire (4) uker før komiteens frist for avlevering av innstilling og kan bare skje én gang.

Hvis erratalisten godkjennes, skal den legges ved avhandlingen som trykkes opp til disputas. Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputas.

Oppsett avhandling - forslag - artikkelbasert

(Se også Avhandling/retningslinjer for kappa)
 • Forord
 • Sammendrag (norsk og engelsk)
 • Innholdsfortegnelse
 • Oversikt artikler
 • Forkortelser
 • Oversikt tabeller (hvis relevant)
 • Presentasjon av doktorgradsprosjekt: 
  • Introduksjon
  • Teoretisk rammeverk
  • Metodologi
  • Resultater
  • Diskusjon
  • Avslutning
  • Referanser
 • Artikler
 • Vedlegg
  • Godkjenninger
  • Informasjonsskriv etc

Kontakt

Gro Styrmo

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 31

Kaja Stene

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 95