Bedømmelseskomite

Bedømmelseskomiteen består av tre medlemmer og bør normalt være oppnevnt ved innleveringstidspunkt. Bedømmelseskomitéen ledes av ett internt medlem, som er å regne som et fullverdig medlem av komiteen. Komitéens eksterne medlemmer skriver selvstendige vurderinger som sendes til komitéens leder. Leders oppgave er å administrere komiteens arbeid og sammenskrive opponentenes vurderinger til en bedømmelse. Om leder har egne tilføyelser, kan disse flettes inn i teksten. Bedømmelsen skal konkludere med om avhandlingen er verdig å forsvares i en offentlig disputas og være godkjent av komiteens medlemmer.

Veileder foreslår medlemmer av bedømmelseskomitéen overfor leder av det instituttet kandidaten har vært knyttet til. Det skal stilles samme krav til medlemmer av bedømmelseskomité som til hovedveileder: Se "Rolle og ansvar veileder/Krav til veileder - kompetanse på fagfeltet". 

Medlemmenes habilitet må vurderes.

Komiteens sammensetning skal begrunnes og vise hvordan den samlet dekker avhandlingens fagfelt. Komité for forskerutdanning (KFU) oppnevner bedømmelseskomité etter forslag fra leder av det instituttet kandidaten har vært knyttet til. Avtalt skjema for forslag til bedømmelseskomite skal benyttes. Kandidaten skal underrettes om forslaget til sammensetning av komité og har anledning til å innlevere skriftlige merknader, senest innen én uke etter at forslaget til sammensetning er gjort kjent for kandidaten.

For at tiden fra innlevering til disputas ikke skal være for lang, bør leder av komiteen så snart avhandlingen er mottatt, kontakte øvrige komitémedlemmer og finne en tentativ disputasdato. Videre bør leder også avklare med komiteen hvem som skal være 1. og 2. opponent.