Bedømmelse

Bedømmelse

Bedømmelseskomiteen avgir en begrunnet innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for ph.d.graden. Innstilling skal foreligge senest innen tre måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen.

Kandidaten mottar komiteens innstilling og får en frist på ti arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Hvis kandidaten ikke ønsker å fremme merknader, skal NIH snarest underrettes skriftlig om dette.
 

Retting av formelle feil i avhandlingen

Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares for ph.d.graden.
Kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet. Søknad om retting av formelle feil må leveres inn senest fire  uker før komiteens frist for avlevering av innstilling og kan bare skje én gang.
 

Omarbeiding av innlevert avhandling

Bedømmelseskomiteen kan anbefale at KFU gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig innstilling foreligger. Komiteen skal gi en konkret oversikt over hva kandidaten må omarbeide, i skriftlig form.
Tillater KFU en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for slik omarbeiding som normalt ikke skal være lengre enn tre måneder. Det skal også fastsettes en ny frist på inntil tre  måneder, for oversendelse av komiteens endelige innstilling. KFUs vedtak etter denne paragrafen kan ikke påklages av ph.d.‐kandidaten.
 

Underkjenning

Dersom komiteen finner at dyptgripende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale eller metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal komiteen underkjenne avhandlingen.
 

Ny innlevering

En ph.d.‐avhandling som ikke er funnet verdig til forsvar, kan bedømmes i omarbeidet utgave først seks måneder etter at KFU har fattet sitt vedtak. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang.
 
Ph.d.‐kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt og ikke blitt funnet verdig til å forsvares.
 
Den komiteen som ved første gangs innlevering har bedømt avhandlingen bør normalt også bedømme avhandlingen ved ny innlevering.