Bedømmelse

Det er KFU som gjør endelig vedtak om en kandidat kan stille til disputas eller ikke . Vedtak fattes på bakgrunn av bedømmelseskomiteens innstilling.

  Retting av formelle feil i avhandlingen

  Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares for ph.d.graden.

  Kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet. Søknad om retting av formelle feil må leveres inn senest fire uker før komiteens frist for avlevering av innstilling og kan bare skje én gang.

  Innstilling

  Bedømmelseskomiteen avgir en begrunnet innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for ph.d.graden. Innstilling skal foreligge senest innen tre måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen.

  Kandidaten mottar komiteens innstilling og får en frist på ti arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Hvis kandidaten ikke ønsker å fremme merknader, skal Studieavdelingen snarest underrettes skriftlig om dette. 

  KFU vedtar, på bakgrunn av komiteens innstilling, om kandidaten kan stille til disputas, kan foreta mindre endringer eller om avhandling må leveres på nytt (underkjennes).

  Omarbeiding av innlevert avhandling

  Bedømmelseskomiteen kan anbefale at KFU gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig innstilling foreligger. Komiteen skal gi en konkret oversikt over hva kandidaten må omarbeide, i skriftlig form.

  Tillater KFU en mindre omarbeiding av avhandlingen, får kandidaten normalt en frist på tre måneder. Komiteen får også en ny frist på tre måneder til å levere sin endelige vurdering. 

  KFUs vedtak etter denne paragrafen kan ikke påklages av ph.d.‐kandidaten.

  Underkjenning

  Dersom komiteen finner at dyptgripende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale eller metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal komiteen underkjenne avhandlingen.

  Ny innlevering

  En ph.d.‐avhandling som ikke er funnet verdig til forsvar, kan bedømmes i omarbeidet utgave først seks måneder etter at KFU har fattet sitt vedtak. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang.

  Ph.d.‐kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt og ikke blitt funnet verdig til å forsvares.

  Den komiteen som ved første gangs innlevering har bedømt avhandlingen bør normalt også bedømme avhandlingen ved ny innlevering.