Avhandlingen

Et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder - monografi eller en sammenstilling av flere mindre artikler.

Innhold:

Generell intro

Omfanget av avhandlingen

Artikkelbasert avhandling - kappe

Veiledende retningslinjer for kappa

Avhandlingsspråk

Arbeid som ikke godtas

Offentliggjøring - etter godkjenning for disputas

Avhandling - innlevering

Generelt om avhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Avhandlingen kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre, arbeider. Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal det redegjøres for sammenhengen mellom dem – se mer om kappen nedenfor.

Er et skriftlig arbeid blitt til i samarbeid med andre forfattere, skal ph.d.‐kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til internasjonale standarder.  Ved innlevering skal det følge med signerte erklæringer som beskriver kandidatens og medforfatternes innsats for hver enkelt artikkel. Se maler for medforfattererklæringer.

Institusjonen bestemmer om en avhandling som er produsert av flere i fellesskap, kan innleveres til bedømmelse dersom de individuelle bidragene kan identifiseres.

Omfanget av avhandlingen

For kandidater opptatt i p.h.d-programmet før 1. august 2020:

Omfanget av avhandlingen skal bestå av kappen og arbeider tilsvarende minimum fire publiserbare artikler. Kandidaten skal være 1. forfatter på minimum tre (3) av artiklene.

For kandidater opptatt i p.h.d-programmet fra 1. august 2020:

Omfanget av avhandlingen skal bestå av kappen og arbeider tilsvarende minimum tre (3) publiserbare forskningsartikler i relevante vitenskapelige tidsskrifter med kandidaten som førsteforfatter. Minst to (2) av artiklene skal være innsendt for publisering og minst en (1) skal være akseptert for publisering. Ved innlevering av en avhandling basert på mer enn tre (3) forskningsartikler stilles det ikke krav om førsteforfatterskap på arbeider utover tre (3) artikler.

Artikkelbasert avhandling - kappe

En artikkelbasert avhandling skal i tillegg til de enkelte artiklene inneholde en kappe som innbefatter en introduksjonsdel som leder fram til avhandlingens problemstillinger; en metodedel; oppsummering av forskningsfunn, samt en overordnet diskusjon; konklusjoner og forslag til videre forskning.

Kappen skal fungere som en disposisjon for arbeidet slik at det helhetlige perspektivet kan klargjøres tidlig i arbeidsprosessen

Det er naturlig at kappen modifiseres underveis i arbeidet i forhold til hvordan form og innhold i artiklene utvikler seg. Det endelige arbeidet med kappen bør tas mot slutten av doktorgradsarbeidet.

Veiledende retningslinjer for kappa

  • Kappen bør normalt utgjøre 40-60 sider eksklusive vedlegg og referanser.
  • Kappen bør som hovedregel inneholde følgende komponenter: innledning; teoretisk rammeverk, metodologi, kort sammendrag av hver artikkel med begrunnelse for valg av forskningsspørsmål- og eller hypoteser, samlet diskusjon og konklusjon og referanseliste.
  • Kappen skal inneholde faglige ajourføringer når det er nødvendig ut fra artiklenes publiseringstidspunkt/tidspunkt for ferdigstillelse.
  • Kappen skal sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges frem i artiklene slik at avhandlingen framtrer som en helhet. Kappen skal presentere resultatene i de enkelte delarbeidene på en slik måte at den indre sammenhengen mellom dem synliggjøres.
  • Kompleksitet og nyanser i funn skal diskuteres i lys av metodiske, vitenskapsteoretiske og teoretiske forhold.
  • Kappen skal synliggjøre og oppsummere avhandlingens bidrag til det aktuelle forskningsfeltet.
  • Kappen skal løfte fram og diskutere etiske forhold ved arbeidet.
  • Kappen skal være utformet av doktoranden alene.

Avhandlingsspråk

Avhandlingen skal skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Er artiklene i avhandlingen på ulike språk, kan kappen være på norsk eller engelsk. Hvis artiklene bare er på engelsk, må også kappen være på engelsk.

Arbeider som ikke godtas:

Avhandlingen kan kun innleveres for bedømmelse ved ett lærested.

Arbeider eller deler av et arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener eller grader, kan ikke antas til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere sammenhengende arbeider. Data, analyser eller metoder fra tidligere grader kan likevel benyttes som grunnlag for arbeid med doktorgradsprosjektet.

Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som del av avhandlingen hvis de ved opptakstidspunkt er eldre enn fem (5) år fra publiseringsdato. Institusjonen kan dispensere fra dette kravet dersom helt ekstraordinære forhold tilsier det.

Offentliggjøring - etter godkjenning for disputas

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputas. Avhandlingen gjøres tilgjegnelig i den form den ble innlevert til bedømmelse. Senere artikkelutgaver enn de som ble sendt inn til bedømmelse kan ikke benyttes.

Se også innlevering av avhandling