Årlig rapportering

Kandidat skal årlig  utarbeide en rapport som redegjør for studieprogresjonen. Frist for rapportering er 1.september hvert år. Rapporten skal skrives på vedlagte rapporteringskjema og skal legges frem for og diskuteres med veileder som skal godkjenne den. Rapporten skal deretter signeres av seksjonsleder. Rapportene behandles og godkjennes av KFU. 

KFU er ansvarlig for å avdekke manglende progresjon i avhandlings-arbeidet, mangler ved veiledningen samt å iverksette tiltak for å korrigere dette. KFU legger ferdigbehandlet rapporter frem for fagseksjonen til orientering. KFU skal påse at kvalitets-sikringssystemet fungerer og kan ved utilfredsstillende rapporter beslutte at studiet skal avbrytes/termineres.