Fra barneidrettsbestemmelsene til barnerettigheter

Olympiatoppen (OLT) ønsker en filosofi for Barneidretten som åpner muligheter for aktivitet som vil passe for barns generelt store aktivitetsbehov.

Dette blir mulig når vi tar utgangspunkt i ungenes behov og forutsetninger for aktivitet og ikke i voksnes forestillinger og behov for å regulere/kontrollere.

Det er med andre ord ikke de gode hensikter, men ungene som bør legge premissene for barneidretten.

 

Med utgangspunkt i en slik filosofi ønsker vi å flytte blikket fra bestemmelser om barnas idrett til barnas rett til fysisk aktivitet.

 

Det som for oss og ungene er viktigst er å sikre barn retten til et stort aktivitetsvolum.

Barna har rett til å være mye i bevegelse når de oppsøker idretten og barnas idrett må organiseres ut fra denne premissen. - Det er bedre med mølje enn med kø!

 

Vi ser også at vekslingen mellom mestring og utfordring stimulerer ungene og får de til å trives med idretten. Dermed øker også sannsynligheten for at de vil drive med idrett i lang tid.

For å sikre denne vekslingen mener vi at barns idrettslige aktivitet bør preges av variasjon og fordypning innen få idretter, snarere enn bredde og ensidighet innenfor mange idretter.

 

Variasjon

Med variasjon mener vi:

Mange aktivitetsformer innenfor få idretter og gjerne kun èn, avhengig av idrettens karakter. Hver idrett har ansvar for hele utøveren og for å gjøre sin idrett variert. Dette innebærer også stort aktivitetsvolum.

Variasjon over kjente tema, improvisasjon, flere farger på samme lerret. Forutsetter forståelse for elementene i helheten i en idrett. Det bygges forutsetninger gjennom helhet og variasjon - realisering skjer gjennom mestring og prestasjon.

 

Fordypning

Med fordypning mener vi

Tid, varighet, kontinuitet. Både i forhold til fysikk, teknikk eller bevegelsesutvikling, konsentrasjon. Kroppslige erfaringer (aktivt) mer enn kroppslige påvirkninger (passivt)

 

Vi vil da sikre gleden gjennom mestring og utvikling av identitet gjennom å være en del av få og stabile miljøer. Det oppnår vi ikke gjennom øyeblikksopplevelser på mange ulike arenaer.

 

Det dreier seg om å få barn til å bli i idretten til de blir ungdommer og voksne under gode utviklingsbetingelser for hele mennesket. Da blir det ingen motsetning mellom barne- og toppidrett.

Snarere blir det slik at god barneidrett er god toppidrett.

Og retten til god barneidrett blir samtidig retten til å kunne bli topputøver, for de som ønsker det, i det samme system.

 

 

Informasjon hentet fra Olympiatoppen