Internkontroll og avvik

Internkontroll skal føres med forskningsprosjekter for å påse at rutinene følges. NIHs ansatte og studenter har plikt til å varsle om kritikkverdige forhold ved gjennomføring av forskningsprosjekter.

Kravene til internkontroll og avvikshåndtering følger av blant annet helseforskningsloven og personopplysningsloven. Et utvalg av forskningsprosjekter skal kontrolleres årlig, og utvalget skal hentes fra forskjellige faser: Ved oppstart, under gjennomføring og etter avslutning.

 • Kontroll med oppstart:
  Seksjonsleder skal årlig kontrollere lister over forskningsprosjekter som er registrert ved seksjonene mot liste over meldte prosjekter til REK og NSD. Se Oppstart av forskningsprosjekt  eller Oppstart av multisenterstudier
 • Kontroll med gjennomføring:
  AFB skal årlig kontrollere et mindre utvalg av forskningsprosjekter som er registrert hos REK/NSD om prosjektene er gjennomført i henhold til opplysninger oppgitt i søknad eller endringsmelding. Se Endring av forskningsprosjekt
 • Kontroll med avslutning:
  AFB skal årlig ta ut liste over prosjekt som er avsluttet fra SPREK/NSD.  AFB kontrollerer hvor vidt rutine Avslutning av forskningsprosjekt og Langtidsoppbevaring av forskningsdata er gjennomført. AFB kontrollerer at forskningsdata som er oppbevart elektronisk og/eller i andre arkiv er slettet eller at anonymisering er utført.
Dokumentasjon
 • Liste over registrerte forskningsprosjekter ved seksjonene
 • Liste over forskningsprosjekter fra REK/NSD, med tilleggsinformasjon og dokumentasjon
 • Liste over avsluttede forskningsprosjekt
 • Årlig revisjonsrapport til styret
 • Eventuelle avviksmeldinger

Avvik
NIHs ansatte og studenter har plikt til å varsle om kritikkverdige forhold ved gjennomføring av forskningsprosjekter. Kritikkverdige forhold kan være

 • Brudd på lovregulerte forpliktelser
 • Brudd på NIHs interne retningslinjer
 • Brudd på etiske standarder innen forskning
 • Uregelmessigheter ved innsamling, bearbeiding og fremstilling av data
 • Alvorlige sikkerthetsmessige forhold ved oppbevaring og behandling av forskningsdata

Vitenskapelig uredelighet
Dersom avviket innebærer vitenskapelig uredelighet skal reglement for vurdering av vitenskapelig uredelighet følges. Reglementet finner du i oversikten over NIHs interne retningslinjer. Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning. Brudd på forskningsetikk og god forskningspraksis vil si markerte avvik fra det som er akseptabelt innenfor faget.

Øvrige avvik
Når avvik oppstår bør det løses på lavest mulig nivå eller bruke ordinær tjenestevei. Dersom avviket gjelder prosjektleder kan seksjonsleder varsles. Dersom dette ikke fører frem, skal NIHs varslingssystem for HMS benyttes. I HMS-systemet fremgår det hvilke rutiner NIH følger når de håndterer en varsling. HMS-systemet finner du på NIHs intranett.