Internkontroll og avvik

Internkontroll skal føres med forskningsprosjekter for å påse at rutinene følges. NIHs ansatte og studenter har plikt til å varsle om kritikkverdige forhold ved gjennomføring av forskningsprosjekter.

Kravene til internkontroll og avvikshåndtering følger av blant annet helseforskningsloven og personopplysningsloven.  AFB er ansvarlig for å utarbeide  rapport til styret om intern kontrollen som gjennomføres årlig. Instituttlederne er ansvarlig for at forskningsprosjektene ved instituttene gjennomføres i samsvar med gjeldene lover og interne retningslinjer.

Årlig internkontroll

Rutiner for internkontroll finner du her: Intern kontroll forskningsprosjekter

 

NIHs ansatte og studenter har plikt til å varsle om kritikkverdige forhold ved gjennomføring av forskningsprosjekter. Kritikkverdige forhold kan være

  • Brudd på lovregulerte forpliktelser
  • Brudd på NIHs interne retningslinjer
  • Brudd på etiske standarder innen forskning
  • Uregelmessigheter ved innsamling, bearbeiding og fremstilling av data
  • Alvorlige sikkerthetsmessige forhold ved oppbevaring og behandling av forskningsdata

Meldeplikt til Datatilsynet ved brudd på personopplysningssikkerheten

Dersom det avdekkes brudd på på personopplysningssikkerheten skal leder av Avdeling for forskning og bibliotek informeres umiddelbart om bruddet. Avviket skal meldes Datatilsynet så raskt som mulig og senest innen 72 timer.  Er det tvil om avviket skal varsles skal leder av AFB også kontaktes.

 

Meldeplikt til Statens Helsetilsyn ved uønskede medisinske hendelser for forskningsprosjekter som faller innenfor Helseforskningsloven (§23)

Prosjektleder er pålagt å omgående sende skriftlig melding til Statens Helsetilsyn om alvorlige og uønskede/uventede medisinske hendelser som antas å ha sammenheng med forskningen. Instituttleder skal informeres om dette samtidig. Se § 23 i Hlf-loven.

Øvrige avvik

Når et avvik oppstår bør det løses på lavest mulig nivå eller bruke ordinær tjenestevei. Dersom avviket gjelder prosjektleder kan instituttleder varsles. Dersom dette ikke fører frem, skal NIHs varslingssystem for HMS benyttes. I HMS-systemet fremgår det hvilke rutiner NIH følger når de håndterer en varsling. HMS-systemet finner du på NIHs intranett.

 

 

Vitenskapelig uredelighet

Dersom avviket innebærer vitenskapelig uredelighet skal reglement for vurdering av vitenskapelig uredelighet følges. Reglementet finner du i oversikten over NIHs interne retningslinjer. Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning. Brudd på forskningsetikk og god forskningspraksis vil si markerte avvik fra det som er akseptabelt innenfor faget.