Endring av forskningsprosjekt

Betydelige endringer i et prosjekt må søkes til REK eller NSD og NIHs etiske komite, som vil vurdere om prosjektets godkjenning kan opprettholdes med de nye forutsetningene.

Eksempler på prosjektendringer

 • Endring i design og analyse
 • Ny kunnskap om risiko, ulempe eller nytte for forskningsdeltakerne
 • Endring av prosjektleder, forskningsansvarlig, forskningsbiobank eller prosjektmedarbeider.
 • Utsettelse eller forlengelse av prosjektperiode
 • Økning i antall forskningsdeltakere
 • Endring i rekrutteringsprosedyre
 • Endring i inklusjons og eksklusjonskriterier
 • Innholdsmessig endring av informasjonsskriv og forespørsel om deltakelse
 • Endring i gitte vilkår for dispensasjon fra taushetsplikt
 • Endring i hvem som har tilgang til personsensitive opplysninger
 • Endring av oppbevaring og behandling av helseopplysninger eller biologisk materiale.

Prosjektleder fyller ut skjema for endring av forskningsprosjekt som finnes enten hos REK, NSD eller NIHs etiske komite. Andre instanser som har godkjent prosjektet må også kontaktes.

Dersom endringen er så stor at det må anses som et helt nytt prosjekt kan REK eller NSD og NIHs etiske komite bestemme at det må søkes om godkjenning på nytt. Se rutine for oppstart av forskningsprosjekt.

Ta kontakt med REK eller NSD dersom det er tvil  om endringene i prosjektet krever søknad.