Samarbeidsprosjekter

Samarbeidsprosjekter er forskningsprosjekter som utføres ved flere virksomheter samtidig og etter samme forskningsprotokoll.

 

Prosjektleder

Samarbeidsinstitusjonene oppnevner i fellesskap en prosjektleder. Det skal kun være en prosjektleder som har ansvaret for den daglige driften av forskningsprosjektet, uavhengig av hvor mange institusjoner som deltar. Prosjektleder skal informere partene likeverdig og sørge for at forskningsdata oppbevares og håndteres i samsvar med rutinene ved institusjonene. Se rutinene for oppbevaring av forskningsdata på NIH her.

Dersom prosjektlederen har kombinert stilling kan prosjektleder ivareta begge institusjoners interesse. Dersom prosjektleder ikke har kombinert stilling, må koordinerende prosjektmedarbeider ved motsatt institusjon oppnevnes. Prosjektmedarbeideren har det koordinerende ansvaret mot prosjektlederen i tillegg til påse at prosjektet følger sin institusjons rutiner.

Ved internasjonale samarbeidsprosjekter skal det alltid være angitt en norsk prosjektleder som har ansvaret for de deler av prosjektet som finner sted i Norge.

Oppstart

Kontrakt ved samarbeidsprosjekt må inngås før prosjektet meldes til REK eller NSD. Ta kontakt med AFB for mer informasjon om kontraktsinngåelse. Du finner mal til samarbeidsavtale i oversikten over maler og skjemaer. 

Ved melding av samarbeidsprosjekter til REK

  • Det må være avklart hvem som skal være forskningsansvarlig institusjon. 
  • Avtale med samarbeidsprosjekt skal vedlegges melding av forskningsprosjektet til REK

Behandling av personopplysninger

Dersom det samles inn personopplysninger og dataene skal deles med prosjektmedarbeidere ved andre institusjoner må NIH inngå en databehandleravtale med de aktuelle institusjonene. Dette gjelder både for identifiserbare og avidentifiserte data.