Prosjektene våre

Her finner du en oversikt over forskningsprosjektene våre, både pågående og avsluttede.

Håndballundervisning ungdomshåndball jenter og trener
Håndballjenter får instruksjon av mannlig trener Foto: NIH

Ungdoms idrettsdeltakelse og treningsvaner

Norsk idrett har en sterk posisjon i ungdomstida og et uttalt mål om at idretten skal være tilgjengelig for alle. Økt ulikhet i samfunnet, tilløp til økt profesjonalisering av idretten og en mer individualisert ungdomskultur gjør at det er verdt å undersøke posisjonen idretten har i ungdomstida og hvordan forskjeller i deltakelse har endret seg over tid. Les mer om prosjektet: Ungdoms idrettsdeltagelse og treningsvaner

Gjensidig interaksjon mellom trener og utøver over tid: Er det forskjell mellom frivillige og lønnede trenere i norsk ungdomsidrett?

Forskning på trener-utøver relasjonen i barne- og ungdomsidrett krever et godt, teoretisk grunnlag, samt et bredt utvalg forskningsmetoder. En svakhet med tidligere forskning på feltet trener-utøver relasjonen, har imidlertid vært fokuset på trenerens atferd og dens innflytelse på et snevert utvalg utfallsvariabler. Dette har i sin tur skapt en form for ensretting av idrettspsykologisk litteratur, og dermed et feilaktig bilde av den mellommenneskelige dynamikken som er til stede i alle trener-utøver relasjoner. Formålet med dette postdoc-prosjektet er å ta hensyn til den komplekse mellommenneskelige dynamikken i trener-utøver relasjonen. Les mer om prosjektet: Gjensidig interaksjon mellom trener og utøver over tid: Er det forskjell mellom frivillige og lønnede trenere i norsk ungdomsidrett?

 

Frafall idrett

Formålet med studien er å lære mer om hva som kan forhindre frafall i norsk organisert idrett. Undersøkelsen følger to handball-lag over ett år. Hvert lag har blitt delt inn i tre grupper, og hver gruppe vil bli intervjuet fire ganger i løpet av året.  Les mer om prosjektet: Frafall i idrett.

Fysisk utvikling hos unge utholdenhetsutøvere

Vi følger en grupper med barn fra de er 12 til de er 15 år. Jenter og gutter er rekruttert fra langrennsklubber, og en gruppe er rekruttert fra skoleklasser. Vi måler deltakernes høyde og vekt, kjønnshormoner, kroppssammensetning, hjertedimensjon, hematologiske verdier, maksimalt oksygenopptak (kondisjon), arbeidsøkonomi, muskelstørrelse og muskelarkitektur, muskelstyrke og hurtighet. Gjennom prosjektet vil vi studere hvordan disse variablene utvikler seg gjennom puberteten. Vi er spesielt opptatt av å se på hvordan sammenhengen mellom ulike variabler endrer seg med vekst, utvikling og trening hos begge kjønn. Det er ingen tidligere studier som har fulgt så mange barn over flere år og gjort de samme målingene som vi gjør. Les mer om prosjektet: Fysisk utvikling hos unge utholdenhetsutøvere.

Motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett

Vi ønsker å undersøke unge spilleres opplevelser i norske breddeklubber. Hvis man får mer kunnskap om disse spillernes motivasjon og trivsel, og om persepsjoner av treneroppførsel, kan man få en mer effektiv praksisveiledning. Målet er å tilrettelegge for positiv idrettsdeltagelse. Dette er et omfattende prosjekt, der rundt 1900 spillere mellom 11 og 15 år, fra ulike deler av landet, har deltatt. Undersøkelsen er basert på et spørreskjema som omhandler aspekter som motivasjon, selvfølelse, angst, vitalitet og treneroppførsel. Les mer om prosjektet: Motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett.

Motivasjonsprosesser i talentutvikling i kunst og idrett

Innen kunst og idrett jobbes det mye med talentutvikling, men med utgangspunkt i forskjellige læringstradisjoner og tilnærminger. Vi er nysgjerrige på hvordan ulike tilnærminger innenfor ballett, klassisk musikk og idrett påvirker utøvernes motivasjonsprosesser. Vi ser derfor på samspillet som skapes i møte mellom utøvernes individuelle motivasjonsprofil og lærings-konteksten, og hvordan dette i neste omgang påvirker utøvernes prestasjoner og psykiske helse. Vi ønsker også gjennom dette prosjektet å se på overføringsverdien mellom kunst og idrett, samt stimulere til økt tverrfaglig samarbeid. Dette kan bidra til å styrke både kunst- og idrettsfeltet når det gjelder tilrettelegging av en talentutvikling som fremmer både gode prestasjoner og psykisk helse. Les mer om prosjektet: Motivasjonsprosesser i talentutvikling i kunst og idrett.

Coaching av unge utøvere i utvikling

Vi ønsker å se på sammenhengen mellom trenerens handlinger og utøvernes motivasjon, trivsel og sportslige utvikling. Trenere ved et toppidrettsgymnas i Norge har gjennomført et trenerkurs over to måneder.  Kursene fokuserte på utfordringer trenere kan møte på når de ønsker å ha en støttende trenerstil. Gjennom dette prosjektet håper vi å få mer kunnskap om hvordan treneres handlinger påvirker utøvernes motivasjon, for å kunne bidra til å lage bedre trenerutdanninger i fremtiden og senke frafallet i ungdomsidretten. Les mer om prosjektet: Coaching av unge utøvere i utvikling. 

Talentutvikling i norsk håndball

I dette prosjektet undersøker vi organiseringen av talentutviklingen i norsk håndball og hvordan denne påvirker den individuelle utviklingen mot elitenivå. Prosjektet består av fire ulike studier, som utforsker talentutvikling fra både et organisasjonsperspektiv og et individuelt perspektiv. I fokus står samspillet mellom utøver, klubb, skole og forbund. Over fire år har vi fulgt nærmere 40 kvinnelige spilleres vei mot et elitenivå. Målet har vært å undersøke forskjellene på suksessfulle og ikke-suksessfulle utviklingsforløp. Les mer om prosjektet: Talentutvikling i norsk håndball.

Mot en bedre forståelse av trenerrollen i barne- og ungdomsidretten

I prosjektet ser vi på hvordan trenerne selv ser på sin egen trenerpraksis, samt om det er mulig å endre på denne e gjennom kurset 'Motiverende lederskap'. Målet har vært å få en bedre forståelse av hvordan treneres atferd påvirker deres egenrapportering av psykologisk velvære i rollen som trener. I tillegg har vi undersøkt hvilke erfaringer trenere har med trenerutdanning.  Det er rimelig å anta at økt bevissthet blant trenere om hva som gir påfyll for deres eget psykologiske ve og vel, også vil være til fordel for deres egne utøveres psykologiske utbytte av å delta i organisert barne- og ungdomsidrett. Les mer om prosjektet: Mot en bedre forståelse av trenerrollen i barne- og ungdomsidretten

Avgjørende faktorer for utvikling av toppidrettsutøvere i Norge

Prosjektet har som mål å studere assosiasjoner mellom motivasjon og ulike evner for selv-regulering blant utøvere i utviklingen mot en toppidrettskarriere, og hvordan disse påvirker utøvernes utvikling og prestasjoner. Få studier har sett på direkte sammenhenger mellom disse variablene, som blir undersøkt blant unge utøvere på høyt nivå, samt eliteutøvere innen vinteridrett. Les mer om prosjektet: Avgjørende faktorer for utvikling av toppidrettsutøvere i Norge.

Ungdomspolitikk i norsk idrett

NIF sitt hovedargument for å arrangere ungdoms-OL på Lillehammer 2016, var en antakelse om at arrangementet ville øke deltakelsen av ungdom i den organiserte idretten, gi flere unge ledere og trenere og spille en viktig rolle i NIFs politikk for ungdomsidretten. Målet med denne studien er å analysere hvordan ulike aktører formet og påvirket norsk ungdomsidrettspolitikk i forbindelse med ungdoms-OL. Vi ser spesielt på hvordan det bidro til å legitimere NIF. Les mer om prosjektet: Ungdomspolitikk i norsk idrett.

Utvikling av unge utøvere

Vi har sett på hvordan ulike stakeholders har innflytelse over og påvirkning på ungdom og talentutvikling. Vi har også undersøkt støtteapparatet som omgir utøvere på ulike nivåer – alt fra unge utøvere som bare har foreldre og trenere som støtteapparat, til eliteutøvere med mange personer i støtteapparatet. Les mer om prosjektet: Utvikling av unge utøvere.

Internasjonale konkurranser for unge utøvere

Vi undersøker hvor viktig det er med suksess på ungdomselitenivå i individuelle utholdenhetsidretter. Vi sammenligner idretter med sen spesialisering  med idretter hvor tidlig spesialisering regnes som en fordel . Internasjonale konkurranser for unge, lovende, utøvere blir stadig mer vanlig. I tillegg til mesterskap som arrangeres av internasjonale særforbund, ser vi en stadig utvikling av så vel kontinentale som globale mesterskap for ungdom. Funnene indikerer at den norske og nordiske modellen, hvor topp- og breddeidrett er integrert, kan se ut til å være en bærekraftig modell. Les mer om prosjektet: Internasjonale konkurranser for unge utøvere.

Psykologiske faktorer av betydning for spiller- og prestasjonsutvikling i norsk fotball

Gjennom et tett samarbeid med Norsk toppfotballsenter har vi tilgang til forskningsdata på alle spillere, trenere og lag i den norske toppfotballen på herresiden. I dette prosjektet tester vi ut en modell som forsøker å predikere hvem som tar steget inn i toppfotballen og som lykkes med å utvikle seg til å bli en internasjonal toppspiller. I tillegg førsøker vi å bruke modellen for å bidra til best mulig spillerutvikling. Les mer om prosjektet: Psykologiske faktorer av betydning for spiller- og prestasjonsutvikling i norsk fotball.

E-læringsprogram for håndtering av opplevd prestasjonspress

I dette prosjektet tar vi sikte på å måle det opplevde prestasjonspresset på ulike skoler der prestasjonene er spesielt avgjørende for elevenes fremgang på skolen. Målet er å kunne bidra med å utvikle mentale strategier som kan forbedre elevenes oppfatning av miljøet slik at de selv føler de kan takle det presset de opplever på en positiv måte. Les mer om prosjektet: 
E-læringsprogram for håndtering av opplevd prestasjonspress.

Verdier i norsk idrett

Studien har til hensikt å avdekke hvilke holdninger og verdier tillitsvalgte og ansatte i topp- og breddeidrett har til grunnleggende verdispørsmål i norsk idrett. Temaene som skal undersøkes, er blant annet doping og antidoping, åpenhet, fair play, skader, utstyr, korrupsjon, prestasjonspress, spiseforstyrrelser, talentutvikling, alkohol, frivillighet, inkludering og idrettens finansieringsmodell. Les mer om prosjektet: Verdier i norsk idrett. 

Buskerudprosjektet – Flest mulig, best mulig, lengst mulig!

Hvordan vi kan skape små, men gode motivasjonsmiljøer i idrettsklubbene? Vi har utviklet og presentert kompetansemateriell for foreldre, trenere og utøvere i alpinklubber i Buskerud. Målet har vært å øke bevisstheten rundt faktorer som påvirker utøvernes motivasjonskvalitet. Kompetansemateriellet som ble utviklet til trenere, foreldre og utøvere ble sendt til Buskerud idrettskrets og Norges Skiforbund som to pdf-dokumenter våren 2016. Les mer om prosjektet: Buskerudprosjektet – Flest mulig, best mulig, lengst mulig!

Ungdom i bevegelse – Hvordan beholde flere ungdommer lenger innenfor den organiserte idretten?

Dette er utarbeidet en rapport som handler om utviklingsarbeid og prosjekter i forbindelse med regjeringens 150-årsjubileumsgave til NIF. Målet var å utvikle bærekraftige modeller for å holde ungdom lenger i idretten. Dette ble utført gjennom 20 prosjekter i hele Norge, og disse ble tildelt midler fra og med 2013 til og med 2015.  Prosjektene gjennomførte ulike tiltak, og beskrev prosessene og hva de hadde oppnådd i løpet av prosjektperioden. Les rapporten "Ungdom i bevegegelse"

Kvalitetsklubb

Formålet med denne studien var å bedre forståelsen av hva det er som gjør at klubber blir med på konseptet "Kvalitetsklubb", hva klubber som er med på konseptet gjør ut av det, hva de tenker og mener om prosjektet, og hvorfor de ender opp med ulike former for deltakelse. Formålet var både å produsere kunnskap som kan være av direkte og mer anvendt nytt for Norges Fotballforbund (NFF) og data som kan inngå i mer vitenskapelig arbeider ved NIH.  Les mer i rapporen "For vi kommer ikke til å sitte i styret i all evighet"

Barne- og ungdomsfotball - 9er vs 11er

Formålet for prosjektet var å se på hvordan ulike spillformer virker inn på spillernes aktivitetsnivå. Utgangspunktet for pilotstudien var å undersøke forskjeller mellom nier- og elleverfotballens egenart for å kunne argumentere for eller imot innføring av nierfotball i trettenårsklassene. Les rapporten: Pilotstudie av spillformers betydning for spilleres spill-involvering i 9ér og 11ér ungdomsfotball.

Idrett og inkludering i Akershus

Rapporten er en kartlegging av inkluderingstiltak rettet mot barn og unge med innvandrerbakgrunn i Akershus idrettskrets. Målet er å fremskaffe en oversikt over allerede etablerte tiltak og eventuelle behov for å starte, omforme, eller opprettholde tiltak med potensiell positiv integreringseffekt. Les mer i rapporten "idrett og inkludering".

Kartlegging av klubbmiljø

Målet med prosjektet var å undersøke hvilke miljøfaktorer som hadde stor betydning for dagens topputøvere i ungdomsårene (12 – 16 år). Forskerne ønsker å lære noe om miljøene der dagens beste topputøvere utviklet seg. Hvilke klubbmiljøer, kretsmiljøer, trenere, foreldre og idretter får frem utøvere som tar medaljer i internasjonale mesterskap på seniornivå? Les mer om prosjektet: Kartlegging av klubbmiljø.